Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

08:42 / 3 February 2015 Bredband2 Press release

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 4 mars 2015 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 februari 2015, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 27 februari 2015, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 2 mars 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 februari 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

1.
Årsstämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid årsstämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

                             c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

                             d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

                             e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

1.
Övriga frågor

2.
Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b - Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om ett öre (0,01 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utbetalning av utdelningen ska vara den 6 mars 2015.

Aktieägare representerande mer än femtio procent av bolagets aktier och röster står bakom följande förslag:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall vara oförändrade och således utgå med 400 000 till styrelsens ordförande och med 200 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer, sammanlagt 1 000 000 kr.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.

- - - - - - - -

På årsstämman 2012 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden till utgången av årsstämman 2016. Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 11 februari d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 140 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/