Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

10:31 / 18 January 2013 Bredband2 Press release

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum torsdagen den 28 februari 2013 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 februari 2013, dels göra anmälan till bolaget senast den 25 februari 2013, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress . Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 26 februari 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 februari 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

1. Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid årsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

                             c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

                             d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

                             e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

1. Övriga frågor 2. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8

Aktieägare representerande mer än femtio procent av bolagets aktier och röster föreslår:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) att styrelsearvoden skall utgå med 400 000 till styrelsens ordförande och med 200 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer. Förslaget innebär en höjning av arvodet från nuvarande totalt 750 000 kr till totalt 1 000 000 kr.

(ii) att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

att antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Alsén

- - - - - - - -

På årsstämman 2012 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden till utgången av årsstämman 2016. Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 7 februari d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i januari 2013

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/kallelse-till-arsstamma-i-bredband2-i-skandinavien-ab--publ-,c9358627

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9358627/83628.pdf

Show as PDF