Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kommuniké från Bredband2 i Skandinavien AB:s extra bolagsstämma 2009-09-29

12:11 / 29 September 2009 Bredband2 Press release

Extra bolagsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, fattade beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutets huvudsakliga innehåll framgår nedan:

Extra bolagsstämman beslutade om nyemission av högst 377 412 989 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare som på avstämningsdagen 2009-10-09 innehar en (1) registrerad aktie ges rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,08 (åtta öre) per aktie. Aktiekapitalet kommer genom nyemissionen att kunna ökas med högst SEK 9 435 324,725.

Teckningstiden skall löpa från och med 2009-10-14 till och med 2009-10-28. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen skall vara 2009-10-09. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, om så erfordras, förlänga teckningstiden.

Prospekt avseende nyemissionen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget innan teckningstiden börjar.

Styrelsen Bredband2 i Skandinavien AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta: Daniel Krook, VD i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 56 60, E-post: daniel.krook@bredband2.se Anders Lövgren, Styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Mobiltelefon: 070-629 05 91, E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Besök gärna www.bredband2.com Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North under kortnamnet BRE2. För ytterligare information besök: www.omxgroup.com/firstnorth/.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1028333

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1028334

Show as PDF