Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

08:35 / 15 September 2009 Bredband2 Press release

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, tisdagen den 29 september 2009 kl. 10.00 i bolagets lokal på Drottninggatan 65 1 tr, 111 36 Stockholm. Parkeringsmöjligheterna är begränsade varför vi rekommenderar tunnelbana till Hötorget.

Rätt att deltaga vid stämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 23 september 2009, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 23 september 2009, kl 16.00, under adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Drottninggatan 65, SE-111 36 Stockholm, e-post , telefon 0705-820 921 eller fax 0771-518 501. Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, person/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 september 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om nyemission med företrädesrätt 8. Avslutande av bolagsstämma

Punkt 7 Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 377 412 989 st nya aktier. Aktieägare som på avstämningsdagen fredagen den 9 oktober innehar en (1) registrerad aktie ges rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,08. Aktiekapitalet kommer genom nyemissionen att kunna ökas med högst SEK 9 435 324,73.

Teckningstiden skall löpa från och med 2009-10-14 till och med 2009-10-28. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att om så erfordras, förlänga teckningstiden. Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, skall styrelsen ges rätt att besluta om tilldelning. Eventuellt kvarvarande aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall erbjudas övriga intressenter till teckning att fördelas i förhållande till tecknat belopp.

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget senast från och med den 15 september 2009 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Stockholm i september 2009 Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1021472

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1021473

Show as PDF