Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2008

15:17 / 23 February 2009 Bredband2 Press release

Fortsatt tillväxt med fokus på kassaflödet

• Rörelseresultatet utvecklas planenligt och var för fjärde kvartalet positivt. • Omsättningen under året uppgick till 123,3 (99,9) Mkr och 35,8 (27,4) Mkr under fjärde kvartalet. • Rörelseresultatet för året uppgick till –2,0 (-21,1) Mkr och 0,9 (-18,9) Mkr under fjärde kvartalet. • Resultat efter skatt för året uppgick till –2,2 (-89,6) Mkr och 0,5 (-21,7) Mkr under fjärde kvartalet. • Resultat per aktie för året uppgick till -0,01 (-0,25) Mkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick på årsbasis till -16,6 (1,6) Mkr och under fjärde kvartalet till -1,5 (6,5) Mkr. Likvida medel uppgick vid årets slut till 2,9 Mkr (18,5) Mkr inklusive outnyttjad checkkredit.

• Två förvärv under året ökade kundstocken med över 17 000 bredbandskunder, där kunderna från Adamo påverkar rörelsen från den 1 januari 2009. • Antalet bredbandskunder uppgick den 1 januari 2009 till 80 734 inklusive förvärvet av Adamo och har växt i alla segment. • Bredband2 är nu tjänsteleverantör i 82 stadsnät efter att ha adderat ytterligare tolv nät under senaste halvåret. • Ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering togs i drift under fjärde kvartalet. Det har bl.a. medfört förbättrade supportfunktioner och faktureringsprocesser och väntas därmed bidra till att ytterligare stärka kundrelationerna. • Avtalet med Labs² om affärssystemet BRIKKS sades upp 4 februari 2009.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag. Bolaget är en av Sveriges största operatörer av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 80-talet stadsnät från Malmö i söder till Luleå i norr. Bolaget har en landsomfattande teknisk infrastruktur som gör det möjligt att erbjuda alla kunder ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till 1 gigabit per sekund, internettelefoni, IPTV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är enda operatören i sitt segment med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=935559

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=935560

Show as PDF