Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 offentliggör emissionsprospekt

20:36 / 13 October 2009 Bredband2 Press release

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har i dag offentliggjort emissionsprospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Aktieägare har rätt att för varje en (1) aktie i bolaget teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,08 SEK. Teckningstiden börjar den 14 oktober 2009 och löper till och med den 28 oktober 2009.

Emissionen är till 41 procent, motsvarande 12,4 MSEK, säkerställd genom teckningsförbindelser från några av bolagets större aktieägare, ledande befattningshavare och externa investerare.

Prospekt med utförlig beskrivning av villkoren m.m. och anmälningssedlar finns tillgängligt för aktieägare och allmänheten på www.bredband2.com, www.gwkapital.se och www.aqurat.se.

Information med vidhängande emissionshandlingar kommer att distribueras till de aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 9 oktober 2009 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post: , per post på adress Bredband2, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller per fax, nr 08-503 000 70.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1034986

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1034987

Show as PDF