Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till Årsstämma i Sky Communication in Sweden AB (publ)

11:24 / 27 March 2008 Bredband2 Press release

Årsstämma i Sky Communication in Sweden AB (publ) äger rum torsdagen den 24 april 2008 kl 10.00 i bolagets lokal på Drottninggatan 65 1 tr, 111 36 Stockholm. Parkeringsmöjligheterna är begränsade varför vi rekommenderar tunnelbana till Hötorget.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 18 april 2008, dels göra anmälan till bolaget senast den 21 april 2008, kl 15.00, under adress Sky Communication in Sweden AB (publ), Drottninggatan 65 1 tr, SE-111 36 Stockholm, e-post , telefon 0705-820 921 eller fax 0771-518 501.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör vara Sky Communication in Sweden AB (publ) tillhanda senast 18 april 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 18 april 2008, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Ärenden 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse. 8.  Beslut om; a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören. d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. e) Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och suppleant. 9.  Beslut om bemyndigande för styrelsen. 10. Beslut om ändring av bolagsordningen beträffande bolagets firma 11. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före stämman samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 8e, 9, 10 och 11 kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, senast två veckor före bolagsstämman.

Stockholm i mars 2008 Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=783795

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=783796

Show as PDF