Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kommuniké från Sky Communication in Sweden AB:s ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2007-05-25

14:47 / 25 May 2007 Bredband2 Press release

Den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) i Sky Communication in Sweden AB (publ) Org. Nr 556346-9062 fattade beslut om:

1.  Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning. 2.  Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen. 3.  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören. 4.  Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 5. Omval av styrelseledamöter Mats Löfgren och Tomas Nyman samt nyval av styrelseledamöter Anders Lövgren  och Jöns Petter Lidström, Anders Lövgren valdes till styrelsens ordförande. Avgående styrelseledamöter var Leif  Danielsson och Håkan Broberg. Till bolagets revisor valdes Ernst & Young AB.  6.  Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner. Härvid kan aktieteckning och konvertering komma att ske till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser.  Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission, kvittningsemission eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 7.  Personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt förfogande över teckningsoptioner fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen punkt 10 till bolagsstämman.

Styrelsen maj 2007Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=651271

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=651272

Show as PDF