Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Sky Communication in Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2006

13:16 / 28 February 2007 Bredband2 Press release

• SkyCom är Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät med fler än 60 000 anslutna kunder • Prognos för 2007, fler än 100 000 anslutna bredbandskunder och en omsättning på ca 100 Mkr • Resultatet under perioden uppgick till 35,7 Mkr (f.å 6,0 Mkr) • Omsättningen under perioden uppgick till 72,3 Mkr (f.å 32,6 Mkr) • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 13,4 Mkr (18 Mkr) och rörelseresultatet blev 3,2 Mkr (f.å 2,0 Mkr) rensat från extraordinära kostnader i samband med Labs²s övertagande av SkyCom Drift. I Jämförelsesiffrorna för 2005 ingår omsättning och resultat från avyttrade D & W Teknik AB. Avvikelsen jämfört med föregående år beror på att D & W Teknik AB bidrog med 11,2 Mkr av total omsättning på 18 Mkr för fjärde kvartalet 2005. • SkyCom förvärvar bredbandsoperatörerna Bredband² och ABC Bredband samt bredbandtelefonioperatören Digisip

Efter rapportperiodens utgång • SkyCom delar ut teckningsoptioner i FastTV.net

VD kommenterar

SkyCom, Sveriges största bredbandsoperatör i öppna stadsnät Under det gångna året har vi fokuserat på att renodla bolaget till att enbart vara bredbandsoperatör, D & W Teknik AB som bygger bredbandsnät har sålts, FastTV.net har delats ut och noterats på Aktietorget under början 2007 samt backoffice har samordnats med Labs², detta innebär att året har varit mycket intensivt för organisationen. I dag är bolaget en renodlad bredbandsoperatör och omsättningen för bredbandsoperatörsverksamheten kommer under 2007 att uppgå till ca 100 Mkr med en kundstock som vid årets slut beräknas uppgå till ca 100 000 anslutna bredbandskunder.

SkyCom har nu med förvärven av bredbandsoperatörerna Bredband² och ABC Bredband fler än 60 000 anslutna bredbandskunder i ca 35 städer. Detta gör SkyCom till den största bredbandsoperatören i de öppna stadsnäten i Sverige. Våra kunder är fördelade på ca 37 000 kunder i stadsnät, ca 15 000 kunder i egna exklusiva nät (LAN-kunder), ca 3 000 företagskunder samt ca 7 000 telefoni (IP-telefoni/bredbandstelefoni), webb, e-post och supportkunder.

I och med detta köp har vi stärkt vår position som en betydande nationell bredbandsaktör. Samtliga etableringar som planeras under det närmaste året beräknas ske med bolagets egna medel. Vi lokaliserar tänkbara förvärvskandidater i den segmenterade delen av bredbandsmarknaden som består av ISP’er med en årsomsättning understigande 50 Mkr. Kundtillväxten fortsätter vara hög och ökar för närvarande organiskt med ca 1 000 nya kunder per månad. Införsäljningsprocess och avtalstider (36-60 mån) för kunder i egna exklusiva nät är långa och från tecknad order till fakturering kan ledtiden vara upp till 12 månader.

Prognos 2007 Målsättningen är att vid 2007 års utgång ha fler än 100 000 anslutna bredbandskunder och en omsättning på ca 100 Mkr.

Verksamheten under fjärde kvartalet Kundtillströmningen har varit fortsatt mycket god och bolaget håller en hög nationell expansionstakt. Vi har under fjärde kvartalet fortsatt migreringen av vår teknikplattform in i Brikksplattformen samt att samordna våra infrastrukturer och tjänsteleveranser med Labs². Migreringsarbetet beräknas vara slutfört under första kvartalet 2007. Vår satsning att tillsammans med FastTv.net AB, TeliaSonera och Canal Digital erbjuda Treband® (triple play) dvs, Bredband, TV och Telefoni via en enda kabel (fiber) fortgår och vi fortsätter ta marknadsandelar i de regioner vi finns representerade på. Jämfört med våra konkurrenter bedömer vi att vår främsta konkurrensfördel är vårt helhetsansvar gentemot kunden som bygger på flexibilitet, snabbrörlighet och kundanpassning. Vi har även möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt leverera bredband via vårt trådlösa nät för att sedan där kunden så önskar leverera en fast bredbandsanslutning i form av fiberoptisk kabel eller DSL-teknik. Vi försöker alltid att nyttja befintliga nät, vilket innebär att vi hyr, köper eller samtrafikerar nätstrukturer som redan i dag finns utbyggda i Sverige. Detta är jämfört med att bygga nytt betydligt mer kostnadseffektivt.

Resultat och omsättning Kvartalets omsättning uppgick till 13,4 Mkr (18 Mkr) och rörelseresultatet är 1,8 Mkr ,och rensat från extra ordinära kostnader var resultatet 3,2 Mkr. I resultatet och omsättningen ingår inte omsättning från D & W Teknik AB, Bredband², ABC Bredband eller Digisip. D & W Teknik AB avyttrades under tredje kvartalet och övriga bolag kommer att konsolideras under januari 2007. Avvikelsen jämfört med föregående år beror på att D & W Teknik AB bidrog med 11,2 Mkr av den totala omsättningen på 18 Mkr.

I enlighet med IFRS regler värderas aktieinnehav i noterade intressebolag till dagskurs per 061231. Eftersom innehaven sjönk i värde under det fjärde kvartalet har det totala resultatet för 2006 justerats ner med -28,9 Mkr jämfört med gällande kurs 060930. Samtliga aktieinnehav har under början av 2007 haft en positiv trend och utvecklingen förväntas vara fortsatt god för dessa bolag.

SkyCom har under perioden genererat ett positivt resultat för hela koncernen om kostnader av engångskaraktär beaktas vilket ligger i linje med bolagets egna förväntningar. De engångskostnader som resultatet belastas med uppgår till ca 11,8 Mkr och består av omstruktureringskostnader och goodwillavskrivning i samband med avyttringen av D & W Teknik AB samt emigreringskostnader i samband med Labs² affären. Bolagets basverksamhet exkluderat från D&W Teknik AB omsatte under 2006 ca 48,8 Mkr med ett rörelseresultat på 11 Mkr om hänsyn tas till engångskostnader.

Av den vinst som uppstod vid SkyComs avyttring av driftbolaget har en avsättning om 27 Mkr reserverats för att dels möta åtaganden enligt avtal med Labs² samt dels för att möta omstruktureringskostnader då verksamhet som Labs² ska ansvara för flyttas från SkyCom. Under perioden har 6,5 Mkr av avsättningen nyttjats för att möta omstruktureringskostnader samt åtaganden enligt avtal. Avsättningen, som vid årets utgång var 20,5 Mkr, har beräknats utifrån försiktighetsprincipen vilket innebär att den väl ska motsvara det framtida åtagande som finns gentemot Labs². Hela koncernen beräknas fortsätta generera positivt resultat.

Investeringar Under året har bolaget gjort investeringar i anläggningstillgångar med 60,1 Mkr.

Likviditet Bolaget hade vid utgången av perioden likvida medel med 16,9 Mkr, kortfristiga placeringar 44,6 Mkr och kundfordringar 8,9 Mkr. Utöver detta tillkommer aktieinnehav i intressebolag med 101,2 Mkr som i sig utgör en god kassareserv för vår kommande expansion, samt möjlighet att genomföra ytterligare förvärv med egna befintliga medel. Det är därför styrelsens bedömning att likvida medel räcker under överskådlig tid.

Balansräkning Bolagets balansräkning består av noterade aktier i intressebolag 101,2 Mkr, goodwill 7,8 Mkr kassa/bank 16,9 Mkr, kortfristiga fordringar 64,5 Mkr samt övriga tillgångar 8,9 Mkr

Händelser efter rapportperiodens utgång Enligt beslut på extra bolagsstämma fick aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB (publ) teckningsoptioner i FastTV genom en extrautdelning. SkyCom delade ut ca 14 miljoner teckningsoptioner. För varje 25-tal aktier som respektive ägare i SkyCom ägde på avstämningsdagen den 19 februari 2007 erhöll aktieägaren 1 teckningsoption i FastTV. Handel med teckningsoptionen startade den 23 februari 2007 och sker på AktieTorget. Teckningsoptionen kan lösas in mot aktier till och med den 31 mars 2008. Villkoren för teckningsoptionen är att varje teckningsoption kan lösas in mot en aktie i FastTV för 1,50 kr per aktie.

Sky Communication in Sweden AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 På styrelsens uppdrag

Jöns Petter Lidström Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57 Jons.petter.lidstrom@skycom.se Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02 Leif.danielsson@skycom.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=612006

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=612007

Show as PDF