Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom föreslår extrautdelning

15:22 / 11 January 2007 Bredband2 Press release

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Sky Communication in Sweden AB, (publ), 556346-9062, torsdagen den 25/1 2007 kl. 8:30. Lokal: bolagets lokaler på Järnvägsallén 3, 903 28 Umeå.

Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 19 januari 2007,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Järnvägsallén 3, 903 28 Umeå, per telefax 090-12 06 73, eller via e-post till senast kl. 17:00 fredag den 19 januari 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav samt eventuellt ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 19 januari 2007.

Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsmän 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om utdelning av teckningsoptioner i FastTV net AB (publ.) till aktieägarna i Sky Communication in Sweden AB (publ) enligt bilaga A 8. Övriga ärenden 9. Avslutande av bolagsstämma

A) Det föreslås att extra bolagsstämman beslutar om att dela ut maximalt 14.141.200 teckningsoptioner i FastTV net AB (publ). Utdelningen till befintliga aktieägare kommer att ske genom att för varje innehavt 25-tal aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ) erhålls en teckningsoption i FastTV net AB(publ). Avsikten är att FastTV net AB(publ) skall ansöka om notering av teckningsoptionerna på officiell marknadsplats i Sverige.

Umeå i januari 2006

Styrelsen i Sky Communication in Sweden AB (publ)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=591211

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=591212

Show as PDF