Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2005

10:30 / 24 February 2006 Bredband2 Press release

 • Resultatet uppgick till 6,0 Mkr (f.å 2,0 Mkr)
 • Omsättningen under perioden uppgick till 32,6 Mkr (f.å 10,9 Mkr)
 • SkyCom förvärvar D & W Teknik AB
 • Resultatet belastas med ca 2,1 Mkr gällande omstruktureringskostnader av D & W Teknik AB
 • SkyCom tecknar avtal med Telge Bostäder AB, 1:a etappen värd ca 12,2 Mkr
 • SkyCom genomför riktad emission om 20,4 MkrEfter rapportperiodens utgång
 • SkyCom tecknar avtal med stor nationell operatör om uppgradering av nät till ”TriplePlay” för ca 30 000 kunder. Värdet på avtalet uppgår till ca 20 Mkr
 • SkyCom genomför riktad emission om 53,5 Mkr
 • SkyCom etablerar sig i Göteborg

VD kommenterar

Verksamheten har fokuserat på flertalet större upphandlingar avseende leverans av bredbandstjänster, installationer samt byggande av större bredbandsnät i Stockholm och Göteborg. Fokus har även legat på att teckna tjänsteleverantörsavtal med de största stadsnäten i Sverige. Kundtillströmningen har varit fortsatt mycket god och arbetet med att bygga en nationell teknisk plattform går enligt plan. Bolaget fortsätter att hålla en hög expansionstakt i Sverige och finns nu etablerat i Umeå, Stockholm och Göteborg – Malmö står på tur. Detta för att snabbt kunna möta upp den kraftigt ökade efterfrågan på SkyCom’s tjänster i Sverige. Vår satsning att bli en ledande bredbandsoperatör i Sverige fortsätter enligt plan. SkyCom fortsätter strategin att vara aktiv i den konsolidering som pågår inom bredbandsmarknaden samt att vara en ledande aktör inom totalentreprenader för bredband och kommunikationsnät. Samtliga etableringar som planeras under våren kommer att ske med bolagets egna medel och endast under förutsättning att kostnadstäckning kan tryggas.

Vår satsning att tillsammans med TeliaSonera och Canal Digital erbjuda Treband® dvs, Bredband, TV och Telefoni via en enda kabel (fiber), är mycket lyckosam och vi fortsätter ta nya marknadsandelar i de regioner vi finns representerade på. Jämfört med våra konkurrenter bedömer vi att våra främsta konkurrensfördelar är flexibilitet, snabbrörlighet och kundanpassning. Förutom att vi tar ett helhetsansvar mot kunden kan vi även snabbt och kostnadseffektivt leverera bredband via vårt trådlösa nät. Där kunden önskar, levererar vi sedan en fast bredbandsanslutning i form av fiberoptisk kabel eller DSL-teknik. Vi försöker alltid att nyttja befintliga nät, vilket innebär att vi hyr, köper eller samtrafikerar nätstrukturer som redan i dag finns utbyggda i Sverige. Detta är mycket mer kostnadseffektivt mot att bygga nytt. Det är med stor tillfredställelse vi fortsätter att leverera positivt resultat enligt våra uppsatta mål, trots den starka tillväxt vi haft under året.

Verksamheten under fjärde kvartalet SkyCom fortsätter strategin att vara aktiv i den konsolidering som pågår inom bredbandsmarknaden samt att vara en ledande aktör inom totalentreprenader för bredband och kommunikationsnät. Utöver detta kommer bolaget att fortsätta satsningen på att bli en stark bredbandsoperatör i de största stadsnäten i Sverige. Under oktober slutfördes köpet av Orexis Communication AB. Orexis är en kommunikationsoperatör som inriktat sig på kommunikationslösningar och drift av datanät mot företag, kommuner och stadsnät. Orexis har en stark position i Norrland när det gäller kommunikationslösningar mot företag och kommuner samt som grossist av kommunikationsprodukter. Orexis omsätter ca 7 Mkr och genererar i dag ett positivt rörelseresultat samt visar på en växande försäljningstrend. Orexis Communication AB är från och med fjärde kvartalet 2005 till fullo konsoliderade in i SkyCom koncernen.

Under november tecknades avtal med Telge Bostäder AB om totalentreprenad för installation av fastighetsnät för ”Fiber till hemmet” (FTTH) till totalt 2 905 lägenheter. Ordersumman uppgår till ca 12,2 Mkr. Detta är den 1:a av 4:a etapper som totalt omfattar ca 12 000 anslutningar. Alla dessa kommer att anslutas mot stadsnätet i Södertälje. Nätet som installeras ger användaren alla förutsättningar för Triple Play tjänster via stadsnätet. SkyCom kommer att vara en av de aktörer som via stadsnätet erbjuder Triple Play tjänster till alla hushåll kopplade mot Södertälje stadsnät. 1:a etappen påbörjades under november 2005 och beräknas vara klar under juli månad 2006.

Resultat SkyCom har för helåret genererat ett positivt resultat för hela koncernen vilket ligger i linje med bolagets egna förväntningar. Omstruktureringen av D & W Teknik har belastat resultatet med ca 2,1 Mkr men beräknas generera positivt resultat under första kvartalet 2006. Hela koncernen beräknas fortsätta generera positivt resultat.

Investeringar Under perioden har bolaget gjort investeringar på 11,2 Mkr.

Likviditet Bolaget hade vid utgången av perioden likvida med 9,8 Mkr och kortfristiga placeringar på ca 30,8 Mkr. Styrelsen bedömer att likvida medel skall räcka inom överskådlig tid.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • SkyCom har via dotterbolag tecknat avtal med stor nationell operatör om uppgradering av nät till ”TriplePlay” för ca 30 000 kunder. Värdet på avtalet uppgår till ca 20 Mkr. Arbetet påbörjas under januari 2006 och beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2006.
 • SkyCom genomför en riktad nyemission som tillför bolaget 53,5 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Emissionens syfte är att finansiellt förbereda bolaget inför ett planerat större företagsförvärv. Emissionen har riktats till ett begränsat antal större professionella institutionella investerare. Aktierna placeras till en beräknad aktiekurs om 1.07 kr. Emissionskursen baseras på en snittkurs under perioden 20051228-20060113.
 • SkyCom har tecknat avtal med Södertälje stadsnät om att under 2006 leverera bredband till ca 6 000 potentiella hushåll i Södertälje. Första leverans sker under februari 2006.
 • SkyCom tecknar avtal med Sundbybergs stadsnätbolag AB, om bredbandsleveranser till ca 10 000 potentiella hushåll och företag i Sundbyberg. Första leverans sker under juni 2006.
 • SkyCom har genom dotterbolag tecknat avtal om installation av bredbandsnät (FiberLAN) till ca 1 600 hushåll i Stockholmsregionen. Arbetet påbörjas under februari 2005 och skall färdigställas under andra kvartalet 2006.
 • SkyCom etablerar försäljningskontor i Göteborg. SkyCom med kontor i Umeå och Stockholm påbörjar nästa fas i sin nationella satsning och etablerar sig i Göteborg.Ledande befattningshavare ökar innehav i SkyComLeif Danielsson, styrelseordförande, SkyCom, har förvärvat 12.000.000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Leif Danielssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 80 965 963 aktier, motsvarande 28,29 % av röste- och kapitalandelen i bolaget. Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, SkyCom, har förvärvat 2.000.000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Jöns Petter Lidströms totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 7.500.000 aktier, motsvarande 2,62 % av röste- och kapitalandelen i bolaget. Samuel Hägglund, ekonomichef, SkyCom, har förvärvat 2.500.000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Samuel Hägglunds totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 2.500.000 aktier, motsvarande 0,87 % av röste- och kapitalandelen i bolaget. Annika Ekeståhl, platschef, dotterbolag, har förvärvat 182.223 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget (SKYC). Annika Ekeståhls totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 182.223 aktier, motsvarande 0,06 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.PersonalKoncernen hade per den 31 december 2005, 51 anställda.Kommande rapporteringstidpunkterDelårsrapport januari-mars 200612 maj 2006Sky Communication in Sweden AB (publ)Stockholm den 24 februari 2006På styrelsens uppdragJöns Petter LidströmVerkställande direktörFör ytterligare information kontakta:Jöns Petter Lidström, Verkställande direktörSky Communication in Sweden AB (publ)Mobil: 070-699 75 Leif Danielsson, StyrelseordförandeSky Communication in Sweden AB (publ)Mobil: 070-525 62


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=458107

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=458108

Show as PDF