Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Kommuniké från Boule Diagnostics årsstämma den 8 maj 2024

18:15 / 8 May 2024 Boule Diagnostics Press release

Vid årsstämman 2024 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023. Årsstämman beslutade att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kr (oförändrat) till ordföranden och med 250 000 kr (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr (oförändrat) ska utgå som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 920 000 kr.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Torben Jørgensen och Yvonne Mårtensson samt nyvalde Rikke Rytter. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Torben Jørgensen till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman godkände föreslagna principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2023.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Torben Nielsen, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, torben.nielsen@boule.com       

Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, holger.lembrer@boule.com,tfn. +46 (0)72-230 77 10

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 18:15.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/