Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics - Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén 2022

15:00 / 26 January 2023 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari - december 2022 torsdagen den 2 februari 2023 klockan 7:30. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar bokslutskommunikén.
Efter presentation kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på www.boule.com (https://boule.com/sv/investerare/financiella-rapporter/) efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:      torsdagen den 2 februari 2023 klockan 10:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta! (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUxYTg1ZDQtNDgzYy00YjM2LWI1M2EtMTc5NGZiMzczYjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282b18cad-14b9-4dde-93bf-de13cf557ee6%22%2c%22Oid%22%3a%22ac39c883-8aa8-47fb-b599-b79bea585332%22%7d)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. www.boule.com (https://boule.com/sv/)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/