Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics - Inbjudan till presentation av delårsrapport Q2 2022

15:00 / 14 July 2022 Boule Diagnostics Press release

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari-juni 2022 måndagen den 18 juli 2022 klockan 07:30. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten.
Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.boule.com (https://boule.com/sv/investerare/financiella-rapporter/) efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:                     måndagen den 18 juli 2022 klockan 10:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta! (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA1OGE4NDAtNTJjMy00YjA3LTkxZmUtNTA0NWJlNThlM2U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282b18cad-14b9-4dde-93bf-de13cf557ee6%22%2c%22Oid%22%3a%22ac39c883-8aa8-47fb-b599-b79bea585332%22%7d)

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com (https://boule.com/sv/)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/