Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics (publ) Delårsrapport Q3 januari-september 2022

07:30 / 10 November 2022 Boule Diagnostics Press release

Utmanande tredje kvartal

Kvartalet juli-september 2022
  • Nettoomsättningen uppgick till 125,6 MSEK (111,8), motsvarande en ökning med 12,4 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med - 8,1 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 803 (996) vilket är en minskning med 19,4 procent.
  • Rörelseresultatet, uppgick till 3,6 MSEK (13,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9 procent (11,7).
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (7,1).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,37) och efter utspädning till 0,12 SEK (0,36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 MSEK (10,6).
  • Nettoskulden uppgick per den 30 september till 73,7 MSEK att jämföra med föregående år om 6,5 MSEK.
  • Den 4 augusti meddelades att Annette Colin lämnar posten som CFO för Boule Diagnostics på grund av familjeskäl.
  • Den 6 september meddelades att Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS), ett dotterbolag till Boule Diagnostics AB, har mottagit observationer (en s.k. form 483) från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA).

VD Jesper Söderqvist kommenterar
Omsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 126 MSEK. Justerat för valuta minskade den organiska tillväxten med 8,1 procent. Minskningen förklaras av utmanande marknadsförhållanden samt brist på elektronikkomponenter för produktion av instrument under juli och augusti som vi inte lyckades återhämta i september.

Vår försäljning sker till stor del i dollar och omsättningen påverkades positivt av en starkare dollar. Försäljningstillväxten påverkas däremot negativt eftersom den starka dollarkursen driver upp priserna på våra produkter i lokal valuta. Prishöjningarna kunde inte kompensera för lägre volym och bruttomarginalen på 41 procent pressades av produktionsstörningar, höga komponentkostnader för inköp till spotpriser samt retroaktiva tullavgifter. Fördyrade komponentinköp och retroaktiva tullavgifter motsvarar 4,4 procentenheter. Rörelseresultat uppgick till 3,6 MSEK och rörelsemarginalen till knappa 3 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 MSEK vilket förklaras av ett sämre resultat och minskade rörelseskulder. För att motverka det svaga operativa kassaflödet har vi tillfälligt minskat på investeringsnivån i utvecklingen av den nya produktplattformen. I kvartalet investerade vi 15 MSEK.

För att möta nuvarande tuffa marknadssituation tidigarelägger vi vissa materialinköp, bygger buffertlager för kritiska komponenter samt säkerställer att vi specificerar elektronikkomponenter med bättre tillgång. Åtgärderna minskar riskerna för produktionsstopp, men utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår.

Licensavtal för tillverkning av reagens i Indien

Vi har under kvartalet tecknat ett strategiskt licensavtal med Q-Line Biotech för lokal tillverkning av hematologireagens i Indien. Indien är en stor och viktig marknad för oss där det utförs över 30 miljoner tester per år i våra automatiserade hematologisystem. Vi har under en tid analyserat möjligheten att etablera en lokal reagensproduktion då det skulle vara fördelaktigt för oss vid offentliga upphandlingar samt att det skulle innebära, kortare leveranstider samt lägre transportkostnader och en minskad miljöpåverkan. Analysen ledde till att vi ingick ett avtal om licenstillverkning vilket kommer att bidra positivt till bruttomarginalutvecklingen. Den lokala tillverkningen av reagens planeras starta under tredje kvartalet 2023.

Kvalitetsarbete är fortsatt i fokus

FDA genomförde en ny rutininspektion av verksamheten i vårt amerikanska dotterbolag och utfärdade en "Form 483" innehållande observationer avseende dokumentation i vissa nyckelprocesser. Jag ser mycket allvarligt på det inträffade och vi har utan dröjsmål kontrakterat erforderlig expertis för att identifiera och bistå i implementeringen av åtgärder för att förbättra vårt kvalitetsarbete. Åtgärderna omfattar bl a digitalisering av vårt kvalitetssystem och implementeringen av ett modernt IT-stöd för att ge oss en bra överblick av alla processer. Det nya systemet införs först i USA och det är vår avsikt att på sikt implementera detta globalt. Försäljningen begränsas ej som en följd av dessa observationer.

Pågående förbättringsarbete och implementeringen av det nya regulatoriska regelverket IVDR i Europa tidigare i år gör oss bättre rustade för att möta framtida ökade regulatoriska krav på in vitro diagnostikprodukter. Kvalitetsarbetet medför ökade kostnader och kräver resurser för genomförande.

Företrädesemission för att säkra utvecklingen av modern teknikplattform

Styrelsen beslutade den 3 oktober om en företrädesemission om 150 MSEK som godkändes av en extra bolagsstämma 1 november. Kapitaltillskottet ska användas till att slutföra utvecklingen av vår nya produktplattform, förbereda för lansering av det första instrumentet ett avancerat 5-partsinstrument, ett framtida 3-partsinstrument och molnuppkoppling. Vi fortsätter göra framsteg med det nya 5-partsinstrumentet och färdigställer nu prototyper och planerar inför kommande verifierings- och valideringsstudier.

Fokus på organisation och kultur i utmanande tider

De senaste 12 månaderna har varit minst sagt utmanande. Ständigt ändrade förutsättningar ställer krav på engagemang, kreativitet och hög flexibilitet, egenskaper som såväl medarbetare och distributörer visat prov på för att få fram produkter till våra slutkunder.

Koncernledningen har förstärkts med Aishat Bislieva som ny "People and Culture" manager. Aishat har en internationell och gedigen bakgrund inom HR. Aishat ska fokusera på Boule's kontinuerliga arbete med värdegrund, kultur och medarbetar och ledarskapsutveckling.

Jag vill passa på att tacka CTO Helena Börjesson och SVP instrumentproduktion Mikael Ekholm i koncernledningen för deras insatser i Boule. Helena har bestämt sig för att gå vidare till ett annat internationellt uppdrag i mitten av januari och Mikael har valt att gå vidare utanför Boule. Helena har skapat en stark R&D organisation som är fullt dedikerad att ta vår nya plattform till marknaden. Jörgen Jehander som varit hos oss det senaste halvåret kommer att bli interim utvecklingschef tills en permanent chef tillträder. Vi kommer att slå ihop tillverkning av instrument och förbrukningsvaror till en organisation för att skapa synergier och förbättra effektivitet. Denna kommer att ledas av Eduardo Pagani, som idag är ansvarig för produktion av förbrukningsvaror. Eduardo har jobbat på Boule sedan 2015 och sitter i Boules koncernledning sedan 2020.

Avslutningsvis, vill jag trots en tuff marknadssituation i närtid, lyfta att jag ser positivt på vår plan för att bygga ett långsiktigt starkt Boule. Stort tack för förtroendet från våra ägare som beviljat nyemissionen. Vi är i en spännande utvecklingsfas med mål att helt förnya vår produktportfölj och därmed stärka vår position på den decentraliserade hematologimarknaden.

DELÅRSRAPPORTEN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM (https://reports.boule.com/delarsrapport-q3-2022/)

Presentation av delårsrapporten

Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin delårsrapporten.
Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta! (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE4NjhhMjUtNmE4MS00ODEyLWE1M2ItZTExMjY3MmUzZGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282b18cad-14b9-4dde-93bf-de13cf557ee6%22%2c%22Oid%22%3a%22ac39c883-8aa8-47fb-b599-b79bea585332%22%7d)

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 07:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/