Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 6 maj 2021

19:30 / 6 May 2021 Boule Diagnostics Press release

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Vid årsstämman 2021 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2020 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 470 000 kronor (470 000 kronor för 2020) till ordföranden och med 235 000 kronor (235 000 kronor för 2020) vardera till övriga styrelseledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 880 000 kronor (1 410 000 kronor för 2020).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Peter Ehrenheim, Jon Risfelt, Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Charlotta Falvin samt nyvälja Yvonne Mårtensson samt Torben Jørgensen. Peter Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Lars Kylberg som ny huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman godkände föreslagna principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2020.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon +46 (0)706-67 57 11
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com (https://boule.com/sv/)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 19:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/