Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics (publ) delårsrapport januari - mars 2021

15:00 / 6 May 2021 Boule Diagnostics Press release

Stegvis återhämtning och stark orderingång

Kvartalet januari-mars 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till 100,6 MSEK (118,4), motsvarande en minskning med 15,0 procent.
Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 6,2 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 931 (912) vilket är en ökning med 2,1 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (14,5).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 6,8 MSEK (15,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,8 procent (12,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (7,4).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,38).

Väsentliga händelser under kvartalet
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

VD Jesper Söderqvist kommenterar
Stegvis återhämtning med ökande instrumentförsäljning
Försäljningsutvecklingen visar på att optimismen ökar i takt med att vaccinationsarbetet fortgår och valutajusterad omsättning ökade med 12 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2020 minskade dock omsättningen med 15 procent och uppgick till 101 MSEK, Valutajusterat minskade omsättningen med 6 procent.

Återhämtningen har kommit längst i USA där omsättningen i lokal valuta växte med 6 procent. Flera av våra marknader i Asien, framförallt i Indien har drabbats av nya virusutbrott och restriktioner, vilket bromsade återhämtningen. Vår försäljning i Asien av både reagenser och instrument ligger väsentligt under normala volymer.

Bruttomarginalen blev 44,4 procent, vilket är 2,1 procentenheter bättre än föregående kvartal, men 2,2 procentenheter lägre än motsvarande kvartal föregående år. Marginalen påverkas av en förändrad produktmix där försäljningen av instrument ökade i förhållande till försäljningen av reagenser som har en högre marginal. Därtill har ett fortsatt lågt kapacitetsnyttjande och ökade kostnader i leveranskedjan lett till negativa produktionsvarianser.

Rörelseresultatet var 6,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 6,8 procent. Det operativa kassaflödet uppgick till 12,6 MSEK och koncernens disponibla likvida medel är oförändrade jämfört med utgången av 2020.

Ökad orderingång och utmaningar i försörjningskedjan
Under kvartalet har vi sett en ökad orderingång, som innebär att vi idag har en större än normal orderstock på instrument. Trenden är positiv på alla marknader, men förbrukningsvaror släpar efter vilket förklaras av att en större del av våra installerade instrument finns i Asien där pandemin förvärrades under och efter första kvartalet. Detta gäller även Indien som är en stor marknad för Boule.

I nuläget överträffar efterfrågan på instrument vår produktionskapacitet som begränsas av materialförsörjningen. Under hela 2020 har det varit besvärligt med transporter både för inleveranser av material och för kundleveranser. Den senaste månaden har situationen förvärrats och vi upplever störningar och förlängda ledtider på komponenter och råvaror. Störningarna har skapat merarbete, ökade fraktkostnader och även risk för ökade inköpspriser.

Lokal tillverkning av förbrukningsvaror i Ryssland går framåt, men har försenats då en av våra leverantörer av produktionsutrustning tvingats ställa om till tillverkning av covid-19-relaterad sjukvårdsutrustning. Planerad produktionsstart i Ryssland skjuts därför framåt och beräknas nu ske under sommaren.

Fortsatta förbättringar av vår digitala kommunikation
Vi arbetar intensivt med att förbättra våra interna processer och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt, bland annat genom ett fortsatt fokus på att stärka relationer med våra distributörer. En viktig del av detta arbete innebär ökad digital närvaro hos både distributörer och kunder. Genom att erbjuda marknadsförings- och säljstöd samt attraktiva digitala produktutbildningar kan vi leverera mervärden som förenklar för distributörer och fördjupar kundrelationerna. Inom ramen för Boule Academy håller vi webinarier inom en rad olika områden och vi planerar att bygga på vårt utbildningsprogram under året. Vi har också lanserat en ny hemsida med en ny partnerportal som ger våra distributörer tillgång till information 24/7. Som en del av lanseringen av den nya hemsidan har vi också uppdaterat Boules grafiska profil. Vårt digitala erbjudande är väsentligt för att driva våra affärer som görs i fler än 100 länder.

Målmedvetna tillväxtinitiativ
Trots globala covid-19-utmaningar driver vi flera parallella tillväxtinitiativ. Bland annat har vi under första kvartalet ingått avtal med sex nya distributörer i EMEA.

Vi har också fortsatt arbetet med att etablera och utveckla kliniska, produktionsnära och tekniska samarbeten och partnerskap. Genom samarbeten maximerar vi nyttan av vår egen expertis och tar hjälp av andra för att på ett effektivt sätt nå marknaden, användarna på laboratorier och patienter.

Utvecklingsarbetet med vår nya produktplattform och industrialisering av den första releasen, som planeras att lanseras i slutet av 2022, fortskrider enligt plan. Aktiviteter med att etablera leverantörer och produktionsutrustning pågår. Under första kvartalet har vi investerat 13,0 MSEK för utveckling i den nya plattformen, vilket är enligt plan och en ökning jämfört med föregående år.

Stark framtidstro
Den ökade orderingången är glädjande och vi planerar för fortsatt normalisering av efterfrågan under andra halvåret 2021. Boule har med sina nära 30 000 instrument en väldigt stark marknadsposition och långsiktigt är vi trygga med att den decentraliserade patientnära hematologimarknaden kommer att återgå till en stabil tillväxt. Det finns självklart utmaningar på vägen. Genom att arbeta metodiskt och tillsammans med våra fantastiska distributörer och leverantörer kan vi skapa ett ännu starkare erbjudande med förutsättningar för långsiktig tillväxt.

DELÅRSRAPPORTEN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM (https://reports.boule.com/)

Presentation av delårsrapporten

Klockan 16.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta! (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEyY2M1MDItODUzYi00Y2I5LWI3NTItOGRmZGFlMmIwNTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282b18cad-14b9-4dde-93bf-de13cf557ee6%22%2c%22Oid%22%3a%22ac39c883-8aa8-47fb-b599-b79bea585332%22%7d)

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com (https://boule.com/sv/)

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/