Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Q1 januari-mars 2020

15:00 / 7 May 2020 Boule Diagnostics Press release

Stabil inledning på året

Kvartalet januari-mars 2020 i sammandrag
  • Nettoomsättningen uppgick till 118,4 MSEK (118,6), motsvarande en minskning med 0,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 3,2 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 912 (1 159) vilket är minskning med 21,3 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,5 MSEK (-4,9).
  • Rörelseresultatet, inklusive engångskostnader, uppgick till 15,2 MSEK (16,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (14,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (9,8).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,77).

Väsentliga händelser under kvartalet

Stängning av varningsbrev från FDA
Per den 28 februari 2020 erhöll Boule ett brev från amerikanska FDA (Food and Drug Administration) som beskrev att de har slutfört sin utvärdering av företagets korrigerande åtgärder som svar på varningsbrevet daterat 2 oktober 2018. I brevet anger myndigheten att, baserat på deras utvärdering, Boule har adresserat överträdelserna enligt varningsbrevet. I och med detta har varningsbrevet stängts.

Tillförordnad VD
Från den 19 januari 2020 när Fredrik Dalborg lämnade VD-posten, till dess att Jesper Söderqvist tillträder den 11 maj, innehar bolagets finansdirektör och vice VD Christina Rubenhag rollen som tillförordnad VD och koncernchef.

Väsentliga händelser efter kvartalet
Förslag till utdelning dras tillbaka
Styrelsen för Boule Diagnostics AB har beslutat att dra tillbaka det inför årsstämman 2020 tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning på 0,60 SEK per aktie, motsvarande 11,6 MSEK. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av den ökade osäkerheten kring marknadsutvecklingen som råder till följd av den globala spridningen av COVID-19.

Tf. VD Christina Rubenhag kommenterar

"Första kvartalet 2020
Efter en rekordstark avslutning föregående år inleddes året med en något svagare instrumentförsäljning och en minskning med 9,0 procent. Försäljningen av förbrukningsvaror steg med 2 procent. Den positiva utvecklingen av OEM produkterna som vi såg under 2019 fortsatte under det första kvartalet 2020. Tillväxten var god i Sydamerika och i Östeuropa, i linje med motsvarande period föregående år i Asien, Västeuropa och USA men betydligt svagare i Mellanöstern/Afrika. Försäljningen till våra nyckelmarknader i Mellanöstern har under kvartalet
påverkats av stängda gränser och banker bland annat på grund av politisk instabilitet.

Bruttomarginalen förbättrades jämfört med motsvarande kvartal förra året tack vare högre andel försäljning av förbrukningsvaror. Viss negativ påverkan på marginalen uppstod från instrumentmixen, som innehöll en stor andel leveranser av OEM-version av fempartsinstrument, samt från den geografiska mixen med en stor andel leveranser till Asien.

Förstärkning av organisationen
I början av året genomfördes en omorganisation och rekrytering inom produktion. Produktionsansvaret delades upp mellan produktion av instrument och global produktion av förbrukningsvaror med nya chefer för dessa ansvarsområden.

I början av mars tillträdde en ny chef tillika ny medlem i ledningsgruppen för utveckling av instrument. Vi har även rekryterar en ny kvalitetschef för den svenska verksamheten.

Varningsbrev från FDA har stängts
Under 2019 slutfördes åtgärdsplanen som följde varningsbrevet 2018. I juli 2019 genomförde Food and Drug Administration (FDA) en uppföljningsinspektion, och åtgärdsplanen från den inspektionen slutfördes i januari 2020. I slutet av februari 2020 erhöll Boule ett brev från amerikanska FDA som mycket glädjande beskrev att de har slutfört sin utvärdering av företagets korrigerande åtgärder och att Boule, baserat på deras utvärdering, har adresserat överträdelserna enligt varningsbrevet och att det därmed stängts.

Effekter av COVID-19 pandemin
Utbrottet och spridningen av COVID-19 påverkar människor och företag världen över. För att skydda vår personal samt för att minska smittspridning på produktionsanläggningarna i Spånga och Florida följer Boule de COVID-19 relaterade föreskrifterna som myndigheterna i respektive land föreskriver. Detta innebär bland annat att vi tillämpar en virtuell arbetsmiljö med arbete från hemmet och digitala möten så långt som möjligt.

Effekterna för Boule var begränsade under det första kvartalet. Vi har haft problem i logistiken till kund på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. Boule arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom tät kommunikation med bolagets distributörer samt genom att planera och boka leveranser med lång framförhållning. Vi har arbetat oss igenom störningar i komponentförsörjning, men vid en långvarig påverkan finns risken att det kan uppstå brist på råvarukomponenter som påverkar produktionen.

Vi planerar för en ökad påverkan på försäljningen kommande kvartal, framförallt avseende försäljningen av instrument. Vi har redan sett att försäljningsprocessen av nya instrument bromsas upp då kunder fokuserar på akuta insatser samt begränsar tillträde till sjukhus och kliniker. Kortsiktigt kan det även bli en minskning i försäljningen av förbrukningsvaror i de marknader som stänger ned helt då detta resulterar i en minskning av antal blodprover. Längden av nedstängning av nyckelmarknader blir därför avgörande för påverkan på försäljning av förbrukningsvaror. Boule har vidtagit en rad åtgärder för att anpassa bolagets kostnader, bland annat permitteringar i instrumentproduktionen. Vi har lagt extra fokus på att säkra vår likviditet vilket inkluderar kapitalbindning i produktion och senareläggning av CAPEX projekt. Styrelsen har beslutat att dra tillbaka det inför årsstämman 2020 tidigare kommunicerade förslaget om utdelning samt efter kvartalets slut även beslutat att inte fullfölja investeringen i vårt intressebolag biosurfit.

I dagsläget är det dock omöjligt att prognosticera utfallet av COVID-19 pandemin. Vi har analyserat flera scenarios och känner oss trygga i vår beredskap med de åtgärder vi redan tagit och planerar framåt.

Boule håller en stadig kurs även i stormiga tider
När jag klev på som interims VD i januari kunde man inte ana den turbulenta och stormiga period som drabbat omvärlden. Tack vare ett dedikerat och hårt arbetande team har vi navigerat oss igenom de utmaningar som uppstått. Jag lämnar nu över till Jesper Söderqvist då han tar över rodret och blir en del av Boules spännande framtid."

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Rubenhag, tf. VD och koncernchef samt finansdirektör (CFO),
Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com
 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 15:00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/