Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2019

15:00 / 14 August 2019 Boule Diagnostics Press release

Trenden med stark försäljningstillväxt fortsätter 

Kvartalet april-juni 2019
 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 119,7 (107,8), motsvarande en ökning med 11,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 5,3 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 100 (962) vilket är en ökning med 14,3 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 15,6 (10,0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5,9 (19,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,0 procent (18,4). Exklusive reserveringen för osäkra kundfordringar uppgick rörelsemarginalen till 9,8 procent.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 0,3 (14,9).
 •  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,01 (0,77).
Delårsperioden januari­­­-juni 2019
 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 238,4 (207,3), motsvarande en ökning med 15,0 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 8,3 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under perioden till 2 259 (1 902) vilket är en ökning med 18,8 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,3 (16,7).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,6 (38,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 procent (18,7).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 10,1 (29,9).
 •  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,52 (1,54).

Väsentliga händelser under kvartalet

I samband med förändringar i distributörsstrukturen i Ryssland har en kreditrisk identifierats. Boule har därför gjort en reservering för osäkra kundfordring om MSEK 5,9.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Fredrik Dalborg lämnar VD-posten i Boule
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef för Boule, har beslutat sig för att lämna bolaget och fortsätta sin karriär med uppdrag utanför koncernen som VD för ett annat, större, svenskt medicinteknikbolag. Fredrik kommer fortsätta i sin roll under uppsägningstiden.

VD Fredrik Dalborg kommenterar
Trenden med god försäljningstillväxt fortsätter

"God tillväxt framförallt i Asien, USA, Östeuropa och Latinamerika. Vi är speciellt glada att se förbättringar i Ryssland som är en mycket viktig marknad för oss.

De flesta produktsegment växer bra i kvartalet, för förbrukningsvaror till egna instrument var dock tillväxten något svagare under andra kvartalet efter ett mycket starkt första kvartal. Tillväxten för förbrukningsvaror till egna instrument var 17 procent för årets första sex månader.

Fokus på marginalförbättring

Bruttomarginalen ligger för närvarande inte på önskvärd nivå. Vi är självklart inte nöjda med detta.

Boule har en försäljningsmix där priserna varierar beroende på den geografiska marknaden. Variationen är störst för instrument. Under de senaste fyra kvartalen har instrumentförsäljningen i marknader med lägre priser ökat snabbare än de marknader där vi har högre priser.

En viktig orsak till detta finns i Indien, där vi under flera kvartal har haft en mycket stark försäljning av instrument till låga marginaler. Detta var i huvudsak ett resultat av bolagets största upphandling någonsin som skedde till låga instrumentpriser. Marginalerna på reagensförsäljningen i Indien uppfyller våra marginalmål.

Vi jobbar vidare med ett flertal initiativ för att förbättra marginalerna, vilket bland annat innefattar prishöjningar och ett ökat fokus på kostnadsreduktion i produktion framöver.

Tillväxtinitiativ för framtiden

Försäljningen för de produktplattformar som lanserades inom veterinärmarknaden 2018 fortsätter att växa starkt, och avtal med nya distributörer har slutits.

Tillväxten inom 5-part segmentet är mycket god. Tidigare problem med Quintus systemet har lösts och försäljningen ökar igen. De nylanserade 5-partsystemen Lumi och M51 växer starkt och feedback från kunder har varit positiv.

Boule driver med full kraft utvecklingen av nästa generations produktplattform som kommer omfatta versioner för 5-partsystem, 3-partsystem och veterinärapplikationer. Nyckelrekryteringar har gjorts och viktiga milstolpar har uppnåtts under kvartalet.

Bolaget biosurfit, där Boule äger 25 procent, har under kvartalet lanserat nya versioner av tester för CRP (infektion) och HbA1c (diabetes). De nya produkterna är mycket enklare att hantera, något som är viktigt på det patientnära marknadssegmentet. De första enheterna har redan sålts via Boules distributörsnätverk.

Fortsatta framsteg i kvalitetsarbetet

Boule driver fortsatt kvalitetsarbetet och förbättringar i kvalitetsprocesser med högsta prioritet. Vi har jobbat hårt med att slutföra arbetet på den åtgärdsplan som kommunicerats med FDA. Under juli månad utförde FDA en inspektion på plats i Spånga för att följa upp vårt arbete. Resultatet av inspektionen indikerar att vi är på rätt väg. Några förbättringar återstår. Sammanfattningsvis så har organisationen responderat väl på utmaningarna vi fick i höstas och vi upplever en positiv dialog med myndigheten."

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-JUNI 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 15:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/