Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics - Antal aktier och röster

08:30 / 31 July 2017 Boule Diagnostics Press release

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier under andra halvåret 2017. Totalt omfattar programmet 123 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier.

Under juli månad 2017 har totalt 32 000 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emittering av de nya aktierna fanns det 4 707 138 aktier och röster i bolaget. Per den 31 juli 2017, efter emittering av de nya aktierna, finns det totalt 4 739 138 aktier och röster i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionerna i incitamentsprogrammet kommer det vid årsskiftet 2017/2018 finnas 4 830 138 aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Fredrik Alpsten, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel + 46 706-67 31 06

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se 

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 08:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/