Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics utser ny valberedning

08:55 / 26 January 2016 Boule Diagnostics Press release

Inför årsstämman 2016 har Boule Diagnostics utsett en ny valberedning vilken representerar cirka 35 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktiekapitalet per den sista december 2015.

I den nya valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:
Staffan Persson, Nortal Investment AB, valberedningens ordförande,
Ulf Hedlundh, Svolder AB,
Mats Andersson, Nordea Fonder, och

Peter von Ehrenheim, styrelseordförande i Boule Diagnostics AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen som offentliggörs senast den 14 april till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida, www.boule.se. Nomineringar till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen på www.boule.se/contact-us. Skriv "Valberedningen" i ämnesraden. Årsstämman 2016 i Boule Diagnostics kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2016 kl. 18.00 i bolagets lokaler i Spånga.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter von Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tel. 070-667 57 11

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information om Boule återfinns på www.boule.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.55 (CET), 26 januari 2016.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/