Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Delårsrapport januari-mars 2015

16:30 / 12 May 2015 Boule Diagnostics Press release

Kraftigt förbättrat resultat och nytt produktområde

Kvartalet januari-mars 2015
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 75,3 (73,3), motsvarande en ökning med 2,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en minskning med 10,9 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -0,7 (9,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,9 (6,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 6,6 (4,3).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,40 (0,91), och efter utspädning 1,39 (0,87).

Väsentliga händelser under kvartalet
Strategisk försäljning till region Östergötland
Såsom tidigare kommunicerats vann Boule i hård internationell konkurrens en upphandling av instrument för blodcellräkning inom primärvården i Östergötland. Upphandlingen omfattade 35 instrument av den nyligen introducerade instrumentgenerationen Swelab Alfa Plus. Installationen kommer ske med början under andra halvåret 2015.

Väsentliga händelser efter perioden
Första leverans av den nya generationen instrument
Den nya generationen instrument, totalt 20 instrument, levererades enligt plan till Pakistan i början av maj. Försäljningen kommer succesivt expandera till fler marknader allt eftersom registreringsgodkännanden erhålls.

Nytt produktområde
Boule startade i början av det andra kvartalet utvecklingen av ett nytt produktområde - klinisk kemi - som skall säljas tillsammans med Boules nuvarande produkter i Boules globala distributionsnätverk. Försäljning av produkterna bedöms kunna startas redan under 2015.

VD har ordet
Omsättning och resultat
Omsättningen för det första kvartalet steg med 2,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014 och uppgick till MSEK 75,3. Justerat för valutakursförändringar innebar det en minskning med 10,9 procent.

Kortsiktiga variationer i våra kunders efterfrågan på instrument sker på grund av att investeringar och upphandlingar inte är jämnt fördelade över tid. Styrkan i vår affärsmodell är att fluktuationer i instrumentförsäljningen blir mindre kännbara i takt med att förbrukningsvarornas andel av försäljningen ökar.   Förbrukningsvaror svarade under det första kvartalet 2015 för knappt 59 procent av Boules försäljning mot 52 procent för det första kvartalet 2014. Ökningen av bruttomarginalen från 45,6 procent till 46,8 speglar både den ökade andelen sålda förbrukningsvaror och en högre dollarkurs.

Leverans av nya produkter enligt plan
Det är glädjande att leverans av den nya produktgenerationen följer plan. Den kommer successivt att bidra till ökad försäljning i takt med att produkterna godkänns och rullas ut i vårt distributörsnät under de närmaste kvartalen.

Effektiviseringsprojektet P20
Lönsamhet står i centrum för vårt effektiviseringsprojekt P20 som initierades 2014 och som fortsätter löpa hela 2015. Projektet omfattar alla funktioner, från utveckling till produktion och försäljning. Programmet har starkt bidragit till att vi ökat vårt rörelseresultat från MSEK 6,3 till MSEK 8,9 MSEK.

Breddat erbjudande stödjer tillväxtstrategin
Vårt tillväxtmål är att försäljningen ska växa med minst 10 procent per år sett över en femårsperiod. Vi utvärderar kontinuerligt möjligheter att bredda vårt erbjudande inom hematologi med kompletterande produkter inom och utanför hematologi. Efter rapportperiodens slut har vi i liten skala påbörjat utveckling och marknadsbearbetning av nya produkter inom området klinisk kemi. Ambitionen är att dessa skall komplettera vårt produktutbud av hematologiprodukter. De första produkterna förväntas att börja säljas redan under 2015.

Framtid
Boule fortsätter att arbeta på bred front med strategier för att nå de finansiella målen, med effektiviseringsprogrammet P20 och med nya initiativ för att vidga erbjudandet samt stärka marknadspositionen. Utvecklingen under det första kvartalet ger oss anledning att känna tillförsikt till vår affärsmodell och vår förmåga att genomföra våra strategier.

Ernst Westman, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman 
CEO/VD 
ernst.westman@boule.se 
46-8-744 77 00

Fredrik Alpsten 
CFO/Finansdirektör 
fredrik.alpsten@boule.se 
46-8-744 77 00

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 12 maj 2015 kl 16:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/