Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

15:00 / 10 April 2015 Boule Diagnostics Press release

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 18.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga. Inpassering sker från kl. 17.30.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015,
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress:
  • Boule Diagnostics AB, Domnarvsgatan 4, 163 53, Spånga
  • eller per e-mail till info@boule.se
senast onsdagen den 6 maj 2015 klockan 16.00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, alternativt i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.boule.se

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 6 maj 2015.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 6 maj 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 4 707 138 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
 

2. Val av ordförande vid stämman.
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 

4. Godkännande av dagordning.
 

5. Val av en eller två justeringsmän.
 

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 

7. Redogörelse för det gångna årets arbete
 
a)   anförande av styrelsens ordförande
b)   anförande av verkställande direktören
  

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.
 

15. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2016.
 

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10, Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Överkursfond                                                                                       46 372 213
Balanserat resultat                                                                              -12 612 812
Årets resultat                                                                                            -67 610
Summa                                                                                              33 691 791

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 0,60 kronor per aktie (4 707 138 aktier)              2 824 283
Balanseras i ny räkning                                                                         30 867 508
Summa                                                                                               33 691 791

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 15 maj 2015. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Punkt 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000 kronor för 2014) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för 2014) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 900 000 kronor (1 050 000 kronor för 2014).

Härutöver föreslås att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2014) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes Lars-Olof Gustavsson, Thomas Eklund och Tord Lendau. Till nya ledamöter föreslås val av Peter Ehrenheim och Karin Dahllöf. De tidigare styrelseledamöterna Britta Dalunde, Eva-Lotta Kraft och Gösta Oscarsson har avböjt omval.

Peter Ehrenheim. Född: 1955. Utbildning: Civilingenjör KTH. Peter Ehrenheim är ordförande och VD för Robust Wear Components AB. Övriga uppdrag: Ordförande Biolin Scientific Holding AB och Denator AB, styrelseledamot i Meda AB och Biotage AB.

Karin Dahllöf. Född: 1959. Utbildning: Biomedicinsk analytiker Göteborgs Universitet. Karin Dahllöf är marknads- och försäljningsdirektör på CellaVision. Övriga uppdrag: Inga.

Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson omväljes till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor omväljes revisionsbolaget PwC, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Punkt 15, Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2016
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2015 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för
beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till revisor,
f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2017.

Punkt 16, Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, för närvarande totalt sex stycken, i koncernledningen):
Motiv
Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.
Fast lön
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.
Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. Samtliga mål är mätbara. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 procent respektive 50 procent av grundlönen.
Långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsen kan föreslå årsstämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner för att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda. Sedan tidigare finns det två långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.
Pension
Den verkställande direktören i moderbolaget samt den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremien som betalas av bolaget för den verkställande direktören i moderbolaget uppgår till 35 procent av den fasta månadslönen. Pensionspremien som betalas av bolaget för den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget uppgår till 30 procent av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen. Pensionspremien för amerikanska anställda uppgår till cirka 4 procent av den fasta månadslönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har i anställningsavtalet med moderbolaget en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs upp av bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avräkning sker mot ny anställning. Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har i anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har ingen rätt till avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på 0-6 månader.

Styrelsen föreslår årsstämman att möjlighet skall ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Punkt 17, Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

_______________
 

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 21 april 2015 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.boule.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_______________

Styrelsen
Stockholm i april 2015
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/