Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari-september 2015

08:00 / 4 November 2015 Boule Diagnostics Press release

Ökad omsättning och högre bruttomarginal

Omsättningen för tredje kvartalet 2015 ökade med 20,7 procent till 88,8 (73,6) MSEK. Justerat för valutakurser - framförallt avseende USD - ökade försäljningen med 4,2 procent jämfört med samma kvartal 2014. För perioden januari till och med september ökade omsättningen med 12,2 procent till 243,0 (216,6) MSEK. Justerat för valutakurser var det en nedgång i försäljningen på 1,8 procent.

Bruttomarginalen för tredje kvartalet 2015 uppgick till 46,6 procent (44,2). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på ökad försäljning av förbrukningsvaror samt den högre USD-kursen.

Under det tredje kvartalet fortsatte förbrukningsvaror, reagens och blodkontroller, att öka sin andel av försäljningen. De svarade under kvartalet för 57 procent av vår nettoomsättning jämfört med 55 procent under samma period 2014. Den trendmässiga ökningen bidrar till stabilare omsättning och högre bruttomarginaler.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 8.9 (10.0) MSEK.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. www.boule.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/