Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

14:00 / 14 April 2014 Boule Diagnostics Press release

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl. 18.00 på Nalen, David Bagares gata 17, Stockholm. Inpassering sker från kl. 17.30.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014,
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress:
Boule Diagnostics AB, Box 42056, 126 13 Stockholm
eller per e-mail till info@boule.se

senast onsdagen den 7 maj 2014 klockan 16:00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, alternativt i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.boule.se

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 7 maj 2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 7 maj 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 4 707 138 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Redogörelse för det gångna årets arbete
a)         anförande av styrelsens ordförande
b)        anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.
15. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2015.
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram 2014.
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10, Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:
Överkursfond                                                                                                48 725 782
Balanserat resultat                                                                                                        0
Årets resultat                                                                                                -12 706 808
Summa                                                                                                        36 018 974

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:
Att till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie (4 707 138 aktier)               2 353 569
Balanseras i ny räkning, varav till överkursfond                                          33 665 405
Summa                                                                                                        36 018 974

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 16 maj 2014. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Punkten 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkten 13, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000 kronor för 2013) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för 2013) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 050 000 kronor (900 000 kronor för 2013).

Härutöver föreslås att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2013) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde, Eva Lotta Kraft och Gösta Oscarsson. Valberedningen föreslår nyval av Thomas Eklund och Tord Lendau.

Thomas Eklund. Född: 1967. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Thomas Eklund är Managing Director på Investor Growth Capital AB sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Global Health Partner AB, Aerocrine AB, Memira Holding AB, Biotage AB, Neoventa Medical AB och Rodebjer Form AB.

Tord Lendau. Född 1957. Tord Lendau är VD och ägare till Lendau Capital AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Stille AB, Actea AB, Scibase AB och CytaCoat AB. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i ArthroCare Inc. och Vitrolife AB.

Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson omväljes till styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för Boule strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom lifescience-sektorn, kommersialiserbar forskning och utveckling, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.

Valberedningen föreslår att till revisor utses revisionsbolaget PwC, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Punkt 15, Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2015
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2014 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till revisor,
f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2016.

Punkt 16, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen förslår följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, totalt fem stycken, i koncernledningen):

Motiv
Boule ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. Samtliga mål är mätbara. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 procent respektive 50 procent av grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsen har föreslagit årsstämman att fatta beslut om ett personaloptionsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Orsaken är att främja Boules långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda. Sedan tidigare finns det ett långsiktigt incitamentsprogram till tre av de ledande befattningshavarna i koncernen.

Pension
Den verkställande direktören i moderbolaget samt den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremien som betalas av bolaget för den verkställande direktören i moderbolaget uppgår till 35 procent av den fasta månadslönen. Pensionspremien som betalas av bolaget för den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget uppgår till 30 procent av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen. Pensionspremien för amerikanska anställda uppgår till cirka 4 procent av den fasta månadslönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
Verkställande direktören har i anställningsavtalet med moderbolaget en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs upp av bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avräkning sker mot ny anställning. Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har i anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Den verkställande direktören har ingen rätt till avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på 0-6 månader.

Styrelsen föreslår årsstämman att möjlighet skall ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Punkt 17, Beslut om personaloptionsprogram 2014
Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett personaloptionsprogram avseende vissa anställda i Bolaget, (ii) beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Boule Nordic AB, org. nr 556525-9974, ("Dotterbolaget") för fullgörande av de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet samt (iii) godkänner överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget.

Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de omfattade anställda i Bolaget kan förväntas medföra ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, höja motivationen hos de anställda samt förstärka samhörighetskänslan med Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att ett personaloptionsprogram av det aktuella slaget ökar Bolagets attraktivitet som arbetsgivare och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla kvalificerade och kompetenta anställda i koncernen.

(i)       Personaloptionsprogram 2014
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av Personaloptionsprogram 2014 på i huvudsak följande villkor:

Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 135 000 personaloptioner och ska tilldelas vissa anställda i nyckelpositioner inom Bolaget och Bolagets dotterbolag vederlagsfritt. Utfärdandet av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:

- kategori 1 - verkställande direktören: 32 000 personaloptioner
- kategori 2 - medlem av koncernledningen (5 st): 11 000 personaloptioner
- kategori 3 - övriga nyckelpersoner (8 st): 6 000 personaloptioner

Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i kategori 3 ovan baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av personaloptionerna ska ske senast den 30 juni 2014.

Varje personaloption ska berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med 28 maj 2014 till och med 12 juni 2014, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. De tilldelade personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av nya aktier från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2017 i enlighet med villkoren för personaloptionerna. Personaloptionerna är knutna till anställningen i Bolaget. Om personaloptionsinnehavarens anställning i Bolaget upphör före den 1 juli 2017 förfaller samtliga personaloptioner utan rätt till utnyttjande. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av personaloptionsinnehavaren. För det fall bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller extraordinär utdelning kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i bolaget.

Mot bakgrund av ovan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna personaloptionsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

(ii)     Riktad emission av teckningsoptioner
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2014 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ge ut högst 178 750 teckningsoptioner, varav högst 43 750 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet (s.k. hedge), enligt följande villkor:

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2014 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med 28 maj 2014 till och med 12 juni 2014, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna senast den 15 januari 2018. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 178 750 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,8 procent inklusive hedge och 2,9 procent exklusive hedge, av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2014.

(iii)   Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget, m.m.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget, som har erhållit personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2014, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2014.

Kostnader för Personaloptionsprogram 2014
Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2014 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter är säkrade genom de teckningsoptioner som ges ut i syfte att täcka dessa kostnader.

Beredningen av förslaget till Personaloptionsprogram 2014
Förslaget till Personaloptionsprogram 2014 har beretts av Bolagets styrelse (hela styrelsen utgör ersättningsutskottet).

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget
För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2013 samt Bolagets webbplats www.boule.se. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Majoritetskrav
Årsstämmans beslut enligt punkterna (i) - (iii) ovan ska fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 18, Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2014. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

_______________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 22 april 2014 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.boule.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_______________

Styrelsen
Stockholm i april 2014
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/