Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Kallelse Till Årsstämma I Boule Diagnostics Ab

18:00 / 18 March 2013 Boule Diagnostics Press release

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 klockan 18:00 på Nalen, David Bagares gata 17,Stockholm. Inpassering sker från klockan 17:30.

Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 17 april 2013, · dels anmäla sig till Bolaget under adress: · Boule Diagnostics AB, Box 42056, 126 13 Stockholm · eller per e-mail till

senast onsdagen den 17 april 2013 klockan 16:00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, alternativt i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.boule.se.

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 17 april 2013.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 17 april 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktier och röster Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 4 707 138 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 7. Redogörelse för det gångna årets arbete a)         anförande av styrelsens ordförande b)        anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 15. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2014. 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 17. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2013/2017. 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10, Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Överkursfond                                                    49 339 867 Balanserat resultat                                            10 689 944 Årets resultat                                                   - 8 950 460 Summa                                                            51 079 351 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie                   2 353 569 Balanseras i ny räkning, varav till överkursfond                   48 725 782 Summa                                                                          51 079 351

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 26 april 2013. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Punkten 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkten 13, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000 kronor för 2012) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för 2012) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 900 000 kronor (900 000 kronor för 2012).

Härutöver föreslås att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2012) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde, Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson.

Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson omväljes till styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för Boule strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom lifescience-sektorn, kommersialiserbar forskning och utveckling, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.

Vid extra bolagsstämma i december 2010 utsågs revisionsbolaget KPMG till revisor med Anders Malmeby som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014, vilket är den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Val av revisor är således inte aktuellt vid denna stämma.

Punkt 15, Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2014 Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2013 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

a)              förslag till ordförande vid årsstämman, b)             förslag till styrelse, c)              förslag till styrelseordförande, d)             förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, e)              förslag till revisor, f)              förslag till arvode till Bolagets revisor, och g)             förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2015.

Punkt 16, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i koncernledningen. Hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Denna bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare.

Motiv

Boule ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i framtida långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för Bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 65 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 % respektive 50 % av grundlönen.

Pension

Den verkställande direktören i moderbolaget samt den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören i moderbolaget uppgår till 35 % av den fasta månadslönen. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget uppgår till 30 % av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har i anställningsavtalet med moderbolaget en ömsesidig uppsägningstid om

6 månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avräkning sker mot ny anställning.

Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har i anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Den verkställande direktören har ingen rätt till avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på 3 - 6 månader.

Styrelsen föreslår årsstämman att möjlighet ska ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 17, Beslut om incitamentsprogram 2013/2017 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om incitamentsprogram 2013/2017 genom emission av högst 30 000 teckningsoptioner av serie 2013/2017 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 30 000 kronor motsvarande en utspädning om ca 0,6 procent.

Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2017, emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 10 maj 2013 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 140 procent av den för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 24 april 2013 till och med 8 maj 2013, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden 13 maj 2013 till och med den 17 maj 2013. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma vissa ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag ("Nyckelpersonerna") som bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling: CFO i Bolaget, VD i Boule Medical AB samt R&D-chef i Clinical Diagnostic Solutions Inc. Varje Nyckelperson ska äga rätt att teckna 10 000 teckningsoptioner. Överteckning kan ej ske. Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 31 maj 2013. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning. Aktie som nytecknas med utnyttjande av optionsrätt kommer att medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Nyckelpersonerna ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget och öka intressegemenskapen med ägarna i Bolaget. Förslaget förväntas ej föranleda ökade kostnader i form av arbetsgivaravgifter.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18, Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2013. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

_______________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 2 april 2013 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.boule.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_______________

Styrelsen       Stockholm i mars 2013     BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-boule-diagnostics-ab,c9387354

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/272/9387354/104058.pdf

Show as PDF