Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011

08:00 / 21 February 2012 Boule Diagnostics Press release

Fortsatt bra tillväxt i Asien – Rekordleverans till Indien

Kvartalet oktober – december 2011*

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0), motsvarande en ökning på 1,0 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 1,3. · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4,2 (3,5) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,1 (2,6) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,45 (0,74)

Helåret januari – december 2011*

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 246,2 (229,4), motsvarande en ökning om 7,3 procent. Förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 16,9 · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 17,2 (20,3). Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för notering med MSEK 1,8 · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 10,1 (18,9) · Resultat per aktie uppgick till SEK 2,48 (5,35)

  Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2011

Rekordleverans till Indien I december levererades Boules största instrumentorder, totalt 94 instrument till distributören i Indien.

Försäljning innehav i intressebolag Boule träffade avtal om att sälja innehavet i intressebolaget Nordic Biolabs AB. Försäljningen gav en reavinst om MSEK 1,1 och en positiv likviditetseffekt på MSEK 5,0 varav MSEK 4,0 påverkar 2011. Försäljningen genomfördes den 28 december 2011.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Färdigställande av ny produktionsanläggning En ny produktionsanläggning för tillverkning av reagens i Sverige har installerats under slutet av 2011 och början av 2012. De första produkterna från anläggningen beräknas kunna levereras i slutet av första kvartalet. VD har ordet

Omsättningen under 2011 steg med drygt 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till MSEK 246,2, detta trots att förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 16,9. Som alltid uppvisar omsättningen periodiska variationer baserade på kundernas oregelbundna köpmönster. Detta kompenseras dock till viss del av att vi har kunder i över 100 länder.

Instrumentförsäljningen – som utgör basen i våra system – var fortsatt stark och växte med 19 procent för helåret 2011. Försäljningen av förbrukningsvaror ökade något under året, men vi förväntar oss en högre ökningstakt som ett resultat av en växande installerad bas av instrument.   Försäljningen av system på humanmarknaden utvecklades väl på våra nyckelmarknader, trots ett år som präglats av fortsatt finansiell oro. Särskilt glädjande är försäljningen i Asien och på den amerikanska marknaden där vi fortsätter att visa god tillväxt och ta marknadsandelar trots hård konkurrens. Vårt nya fempartssystem Quintus har också mottagits väl, med stor efterfrågan på vissa geografiska marknader. Försäljningen av system till veterinärmarknaden minskade något i USA under 2011 men den underliggande marknaden är fortsatt stabil. I Europa har vi en långsam men stadig tillväxt, där bland annat en ny distributör på den franska marknaden har bidragit till den ökade försäljningen.   I november 2011 medverkade Boule på Medica i Düsseldorf, en av de största internationella medicinteknikmässorna. Vi hade möten med ett stort antal befintliga och potentiella distributörer. Trenden med ett ökande intresse för leasing av system fortsätter vilket medför fördelar för våra driftssäkra, slutna system i den hårda konkurrens som råder.   Vi har även stärkt vår ledningsfunktion genom Fredrik Alpsten som tillträtt som ny CFO samt Claes Blanche som tillträtt som ny VD för vårt svenska dotterbolag Boule Medical AB. Fredrik Alpsten har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom såväl noterade som privata bolag och Claes Blanche har bland annat stor erfarenhet från medicinteknik och försäljning genom distributörer på för oss viktiga marknader i Europa, Mellanöstern och Asien. Detta stärkta ledarskap gör oss väl rustade att möta de utmaningar som följer med Boules fortsatta tillväxt.   Vid årsskiftet avyttrades vårt kvarstående innehav i intressebolaget Nordic Biolabs AB. Försäljningen gav en positiv likviditetseffekt på MSEK 5 varav MSEK 4 påverkar 2011 och en reavinst om MSEK 1. Med försäljningen fullbordades renodlingen av Boule Diagnostics AB till ett internationellt diagnostikföretag med inriktning på human och veterinär blodanalys.

Ernst Westman, VD, Boule Diagnostics AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ernst Westman                                                               Fredrik Alpsten CEO/VD                                                                          CFO +46-8-744 77 00                                                              +46-8-744 77 00                                                 

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari kl 08:00 (CET).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1598075

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1598076

Show as PDF