Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

14:47 / 25 August 2011 Boule Diagnostics Press release

Fortsatt ökad instrumentförsäljning – introduktion på Nasdaq OMX

Kvartalet april – juni

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 57,6 (59,4), motsvarande en minskning om 3 procent Valutakursen mellan SEK och USD påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 6,7 · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1,4 (7,9), vilket påverkades negativt av kostnader för notering om MSEK 1,0 · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,2 (9,9) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,0 (2,9)

Delårsperioden januari – juni

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 120,8 (107,3), motsvarande en ökning om 13 procent. Valutakursen mellan SEK och USD påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 10,9 · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7,4 (12,6). Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för notering med MSEK 1,8 och icke realiserade valutakursförluster med MSEK 1,5 · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,9 (14,8) · Resultat per aktie uppgick till SEK 1,4 (4,3)

Väsentliga händelser Nyemission om MSEK 60,9 – handel inleddes på NASDAQ OMX Stockholm den 23 juni 2011. I förberedelser och genomförande av noteringen har anpassade stora satsningar gjorts på administration, kostnader som beräknas kunna reduceras framöver.

På ordinarie årsstämma den 3 maj omvaldes styrelseledamöterna Britta Dalunde, Lars-Olof Gustavsson, Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson och som ordförande omvaldes Lars-Olof Gustavsson.

VD har ordet Instrumentförsäljningen – som utgör basen i vår affärsmodell – växte med 37 procent första halvåret 2011. Även om övrig försäljning i princip var oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år, samtidigt som resultatet var svagt till följd av valutaeffekter och noteringskostnader, så banar en fortsatt ökande installerad bas av instrument också väg för såväl ökad försäljning av reagens och förbrukningsvaror som högre marginaler.

Försäljningen av egna system till humanmarknaden fortsätter utvecklas bra på våra nyckelmarknader. Särskilt glädjande är att vi går starkt framåt i USA i hård konkurrens från inhemska aktörer och även att satsningarna i Indien fortsätter att resultera i kraftiga försäljningsökningar.

Försäljningen av reagens till egna instrument fortsätter att öka. Under perioden har vi påbörjat arbetet med att bygga ut reagensproduktionen i Sverige för att möta en ökande efterfrågan av reagens till de egna instrumenten, där vi från 2012 beräknar se positiva effekter med ökad leveranskapacitet och lägre produktionskostnad. OEM-försäljningen av reagens blev oförändrad, medan försäljningen av reagens under eget varumärke (CDS) till konkurrerande instrument minskat, jämfört mot föregående år.

Ernst Westman, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman                                                                                        John Englund CEO/VD                                                                                                   CFO +46-8-744 77 00                                                                                      +46-8-744 77 00                                                                        Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1443780

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1443781

Show as PDF