Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Kommuniké från Boule Diagnostics ABs (publ) årsstämma 2011

11:46 / 6 May 2011 Boule Diagnostics Press release

Stockholm, 4 maj 2009

Årsstämman i Boule Diagnostics AB (publ) ägde rum den 3 maj 2011 i Stockholm. På stämman togs följande beslut:

· Fastställdes koncernens resultaträkning och balansräkning samt beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna utan disponibla vinstmedel på 15.591.752 kronor överförs i ny räkning. · Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. · Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt ingen suppleant. · Årsstämman beslutade om följande styrelsearvoden, 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor till respektive ledamot. Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning. · Stämman beslutade att till styrelseledamöter i Bolaget omvälja Britta Dalunde, Lars-Olof Gustavsson, Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson. Ledamoten Andrew Swanson hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att omvälja Lars-Olof Gustavsson till styrelsens ordförande. Det konstaterades att revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Anders Malmeby som huvudansvarig är utsedd intill utgången av årsstämman 2014. · Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. · Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen. · Beslutades att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapitalet enligt antagen bolagsordning. Betalning för nyemitterade aktier kan ske kontant, med apportegendom och/eller genom kvittning och skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. · Beslutades att ändra bolagsordningen angående kallelsereglerna i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD, telefon: 070-860 88 63, e-post:

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics

Boule Diagnostics är ett snabbväxande medicinteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för hematologitester (bloddiagnos) till den öppna sjukvården globalt. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikföretag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. www.boule.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1362573