Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics ABs årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.boule.se

15:00 / 4 April 2011 Boule Diagnostics Press release

· Diagnostikkoncernen Boule Diagnostics AB (www.boule.se) redovisar för verksamhetsåret 2010 en stark försäljningsutveckling jämfört med motsvarande period 2009. Omsättningen ökade med 31 % till MSEK 229,4 (175,5). · Rörelseresultatet förbättrades väsentligt jämfört med föregående år och uppgick till MSEK 20,3 (5,0). · Bruttomarginalen steg till 45 % (42 %). · Kassaflödet har förbättrats till MSEK 6,2 (2,5). · Orderstocken per sista december har ökat till MSEK 33,6 (28,7). · Bolaget har för 2010 övergått till redovisning enligt IFRS. För jämförelser mot föregående år har även 2009 omräknats enligt IFRS. · Det är fortsatta framgångar i USA, Europa och på utvalda tillväxtmarknader, som framförallt ligger bakom den ökade försäljningen.

Kommentar från VD

Vi är självfallet mycket nöjda med resultatet för 2010. Nu kan vi klart belägga att vår affärsmodell, som bygger på försäljning av förbrukningsvaror till egna instrument, fungerar bra, säger Boules VD Ernst Westman. Störst procentuell ökning (43 %) kunde vi notera för förbrukningsvaror till de egna instrumenten, men det är glädjande att även instrumentförsäljningen ökade kraftigt (38 %).

Vår långsiktiga satsning på produktutveckling har resulterat i att vi nu har ett erbjudande av hematologisystem som är av internationellt hög kvalitet. Vi kan läsa av detta både i våra egna kvalitetsanalyser och i återkoppling från våra återförsäljare världen över. Vi har också arbetat intensivt med logistikfrågor för att säkerställa effektiva leveranser av våra förbrukningsvaror till det 100-tal länder som vi säljer till. I december lanserades vårt första fempartssystem (Quintus) som ger ett mer fördjupat testresultat än våra trepartssystem, som har en enklare och robustare uppbyggnad. Quintus riktar sig mot det övre skiktet i vårt marknadssegment.

Den starka svenska kronan har, trots de redovisade försäljningsframgångarna, varit en hämmande faktor för omsättningen. Men den negativa effekten av kronförstärkningen motverkas delvis av att en stor del av vår verksamhet, både vad gäller produktion och försäljning, finns på marknader som är relaterade till dollar. Samtliga regioner världen över visar en positiv utveckling. Försäljningen i Sydamerika ökade mest med 63 %, därefter kommer Afrika och Mellanöstern med 41 %, Europa med 31 % och Nordamerika med 24 %.

Bolaget i korthetVerksamheten omfattar egen utveckling, tillverkning och marknadsföring av blodanalyssystem (instrument, reagens, kalibratorer och kontroller). Boules primära marknad är små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt andra diagnostikföretag i form av OEM-kunder inom såväl human som veterinärhematologi. Koncernen består av tre rörelsedrivande dotterföretag: Boule Medical AB (”BM”), Clinical Diagnostics Solutions Inc. (”CDS”) och Boule Medical (Beijing) Co. Ltd (”BMB”) med säte respektive i Sverige, USA och Kina.

Största aktieägare i Boule är Siem Capital AB och Industrifonden. Bolaget har f n ett drygt 100-tal aktieägare.

För ytterligare information;

Ernst Westman, VD, Boule Diagnostics AB Tfn +46 8 744 77 00, mob. +46 70 860 88 63 E-post  ()

www.boule.se (www.boule.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1334505