Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB (publ) årsstämma 2022

13:56 / 5 May 2022 Bergs Timber Press release

PRESSMEDDELANDE

2022-05-05

Bergs Timbers årsstämma hölls den 5 maj 2022 i Vimmerby.

Anförande av verkställande direktören

VD Peter Nilsson presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret 2021. Presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2021 till 0,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 9 maj 2022 och utbetalning beräknas ske den 12 maj.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Åke Bergh, Michael Bertorp, Ingrida Bluma, Jon Helgi Gudmundsson och Gudmundur H Jonsson samt nyval av Anna Rasmusson. Lars Gustafsson hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Michael Bertorp. Till revisor valdes Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara huvudansvarig.

Arvoden

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2022 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår med 550 000 kronor till styrelseordföranden samt med 225 000 kronor till övriga ledamöter. Ersättningar utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Vidare beslutades om att arvode till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten ska utgå med 2500 kronor per sammanträde. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd split) 1:10. Beslutet innebär att tio befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal stamaktier som motsvarar ett helt antal nya stamaktier, kommer överskjutande stamaktier övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för

sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter säljas av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin del av försäljningslikviden.

Information om avstämningsdag och det närmare förfarandet för sammanläggningen kommer att offentliggöras av bolaget inom kort.

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att ändra antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra den sammanläggning som stämman beslutade om. Vidare beslutades att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun och plats för årsstämma som kan hållas i Stockholms kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun eller Växjö kommun.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

För att underlätta vid eventuella företagsförvärv beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 10% av antalet aktier vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet..

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Årsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen i sin helhet framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats

Vimmerby den 5 maj 2022

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Kontaktuppgifter

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/