Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

08:00 / 5 May 2022 Bergs Timber Press release

Fortsatt bra efterfrågan och orderingång

PRESSMEDDELANDE

2022-05-05

FÖRSTA KVARTALET

Årets första kvartal utvecklades enligt våra förväntningar. Säsongsmässigt lägre leveranser och ökade råvarukostnader för Wood Protection kompenserades väl av resultatet från Sawn Wood och en stark utveckling för Joinery. Efterfrågan och orderingången för våra produktområden var fortsatt god. För kvartalet uppgår EBITDA resultatet till 82 Mkr, att jämföra med 65 Mkr föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 910 Mkr, en ökning med 53 procent jämfört med föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 124 Mkr.

MARKNAD

Marknaden för sågade trävaror påverkas av det pågående kriget i Ukraina. Europa importerar normalt nära 10 procent av den årliga förbrukningen av trävaror från Ryssland och Belarus. I takt med att sanktioner har trätt i kraft samt med betydande problem med logistikflödet från Ryssland, så har importen successivt minskat och kommer enligt gällande sanktionsregler att helt upphöra.

Ryska varor exporteras fortsatt mot främst Kina, samtidigt som produktionen bedöms att successivt minska. Detta har skapat obalans på den globala trävarumarknaden och vi ser nu vissa brister och prishöjningar i marknaden. Likaså påverkas priset för flis och spån, där prisökningar genomförs inför sommaren. Kriget har också orsakat störningar i transporter, både med båt och lastbil. Det har resulterat i stigande logistikkostnader. Det är i dagsläget svårt att helt överblicka effekterna av det pågående kriget och vi förväntar oss en fortsatt ganska volatil marknad för sågade trävaror.

Den positiva trenden för träprodukter håller i sig. Intresset bland politiker, arkitekter och byggare är stort för att successivt öka andelen förnybara råvaror där trä står sig bra. Trots prisökningar för byggmaterial är marknaden för nybyggnation och renovering fortsatt stark. Vi ser inför våren och sommaren en fortsatt stabil utveckling i efterfrågan på samtliga av koncernens produkter. Inte minst så ser vi en lovande utveckling i Joinery med fönster och dörrar som största produkter.

UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE

WOOD PROTECTION

Årets första kvartal är säsongsmässigt vårt svagaste kvartal för Wood Protection med lägre leveransvolymer och lageruppbyggnad inför vår- och sommarsäsongen. Detta i kombination med ökade råvarukostnader påverkade resultatet negativt. Efterfrågan inför kommande högsäsong är god och prisökningar har kunnat genomföras som kommer att förbättra resultatet. Efterfrågan på högkvalitativa och mera exklusiva produkter fortsätter att öka. Efter en svag inledning på året ser vi även en förbättring av den engelska marknaden.

Vår verksamhet i Lettland har av tradition köpt sågade trävaror från

Ryssland. Dessa leveranser har påverkats kraftigt och upphör nu helt. Lagret vid vår verksamhet var vid årets ingång stort och vi har successivt kompenserat bortfallet av rysk råvara med ökade leveranser från vårt eget sågverk i Estland, samt från övriga befintliga baltiska och skandinaviska leverantörer.

Investeringen i utökad kapacitet för linoljeimpregnering, med varumärket Linax, vid vår svenska enhet i Nybro har gått enligt plan och produktionen har startat

JOINERY

Efterfrågan på fönster, dörrar och trädgårdsprodukter är fortsatt god och orderingången ligger kvar på en hög nivå. Ökade kostnader för råvaror och logistik har kunnat kompenseras med ökade priser för våra produkter. Det under 2021 förvärvade PTP Group i Storbritannien har utvecklats väl och vi ser fortsatt intressanta expansionsmöjligheter. Under våren har de två första svenska visningslokalerna för fönster och dörrar öppnats. Utöver detta pågår flera projekt för att öka vårt produkterbjudande.

SAWN WOOD

Efter höstens och vinterns prisnedgångar så stärks nu marknaden inför våren och sommaren. Detta är kopplat till det pågående kriget i Ukraina och den fortsatt goda efterfrågan på trävaror. Kostnaden för sågverkens råvara, timmer, stiger. Detta kompenseras dock väl av ökade försäljningspriser på trävaror och biprodukter. Vi har en bra råvarutillgång på våra två baltiska sågverk och förväntar oss fortsatt fullt kapacitetsutnyttjande under sommaren.

ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)

I kölvattnet av ökade kostnader för energi har marknaden för pellets förbättrats markant under våren. Lagernivåerna är mycket låga och priserna stiger. Efter en svag utveckling under 2021 ser vi nu förbättrade marginaler för vår pelletsverksamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER

Byggkonjunkturen är fortsatt god och orderstocken på de flesta marknader är bra. Samtidigt så ökar osäkerheten vad gäller effekten av stigande inflation, det pågående kriget och förväntade räntehöjningar. Trots ökad osäkerhet ser vi i dagsläget ingen försvagning av efterfrågan på våra produkter och effekterna av ökade kostnader bedöms kunna kompenseras med höjda priser.

Vimmerby den 5 maj 2022

Peter Nilsson

Vd och koncernchef

FÖRSTA KVARTALET (1 JANUARI-31 MARS)
  • Nettoomsättningen ökade med 53% till 910 Mkr (593). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser för Sawn Wood och högre försäljningsvolymer för Joinery.
  • EBITDA uppgick till 82 Mkr (65); högre försäljningspriser för Sawn Wood kompenserade högre råvarukostnader för Wood Protection. Högre försäljningsvolymer för Joinery och högre marginal för pelletsaffären bidrog positivt. EBITDA-marginalen var 9,0% (11,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (47), motsvarande en rörelsemarginal om 6,7% (7,9).
  • Periodens resultat uppgick till 63Mkr (53).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,18 kronor (0,15).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 124 Mkr (-108), positivt påverkat av lägre rörelsekapital.
  • Den finansiella nettolåneskulden uppgick till 130 Mkr (94) per den 31 mars, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på 0,08 (0,07).
  • Ett nytt låneavtal ingicks med Danske Bank och SEB. De nya kreditfaciliteterna uppgår till 650 Mkr och har en treårig löptid.
  • Performance Timber Products Group förvärvade samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holdings Ltd som säljer, distribuerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London.

Koncernens nyckeltal
BELOPP I MKR 2022 2021 2021

jan-mars jan-mars jan-dec 12 mån

3 mån 3 mån
Nettoomsättning 910 593 3 055
EBITDA 82 65 503
EBITDA-marginal, % 9,0 11,0 16,5
Rörelseresultat 61 47 426
Rörelsemarginal, % 6,7 7,9 13,9
Periodens resultat 63 53 417
Resultat per aktie, före 0,18 0,15 1,20
och efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, 4,86 3,79 4,66
kr

Kontaktuppgifter

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022 klockan 08.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/