Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier (omvänd split) i Bergs Timber AB (publ) fastställd till 31 maj 202

08:00 / 20 May 2022 Bergs Timber Press release

PRESSMEDDELANDE

2022-05-20

Vid Bergs Timbers årsstämma, den 5 maj 2022, beslutades om sammanläggning av bolagets befintliga
346 728 283 aktier (omvänd split), varigenom tio (10) aktier, slås ihop till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 31 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggning är den 27 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier är den 30 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. I samband med sammanläggningen kommer aktien att överta befintlig handelsplats på Nasdaq Stockholm. 

I samband med sammanläggningen har bolagets aktie fått en ny ISIN-kod, SE0018012932.

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 34 672 828.

För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart på tio (10), kommer överskjutande aktier övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas av bolaget eller ett av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin del av försäljningslikviden. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring den 9 juni 2022 och genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilsson, Vd och koncernchef, 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96

Denna information är sådan information Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 08:00.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/