Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

13:00 / 3 February 2022 Bergs Timber Press release

Stabilt fjärde kvartal och ett starkt helår

FJÄRDE KVARTALET

Årets sista kvartal utvecklades i enlighet med våra förväntningar. Efter ett par kvartal med historiskt hög lönsamhet, var utvecklingen på marknaden under det fjärde kvartalet mer avvaktande med lägre trävarupriser som följd. Trots detta uppgick EBITDA till 106 Mkr, en förbättring med 36% jämfört med förra året. Nettoomsättningen uppgick till 790 Mkr jämfört med 558 Mkr förra året.

HELÅRET

För helåret uppgick EBITDA till 503 Mkr, en förbättring med 291 Mkr jämfört med förra året. EBITDA-marginalen uppgick till 16,5% (9,9). Nettoomsättningen uppgick till 3 055 jämfört med 2 149 Mkr förra året.

Med beaktande av resultatet och den finansiella ställningen i bolaget föreslår styrelsen en utdelning på 0,30 (0,20) kronor per aktie. Föreslagen utdelning uppgår till cirka 104 Mkr.

MARKNAD

Marknaden för byggande och renoveringar är fortsatt god. Den trenden är global, men främst av intresse är Europa där Bergs har sin huvudmarknad. Storbritannien, Frankrike, Sverige, Baltikum och Island står för huvuddelen av vår försäljning. Här ser vi i dagsläget ingen avmattning i efterfrågan.

Priserna på trävaror har fluktuerat kraftigt. Vårens nedgång i USA följdes av sänkta priser även i Europa. Sedan i höstas har priserna i USA emellertid stigit igen och påverkar prisutvecklingen i Europa positivt.

Sett över tid har priset för träprodukter släpat efter den långsiktiga prisutvecklingen för annat konstruktionsmaterial som stål och betong. En ökad efterfrågan och begränsad tillgång har dock minskat gapet de senaste åren.

Priser på förädlade produkter som till exempel högkvalitativa specialbeställda fönster och dörrar, är i hög grad påverkade av faktorer som kvalitet, service, pålitlighet och prestanda. Till följd av förflyttningen i värdekedjan är Bergs idag mindre känsligt för världsmarknadspriser på råvara än vad var fallet för tre år sedan.

UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE

WOOD PROTECTION

Verksamheten avseende träskydd, som bedrivs vid tre produktionsenheter i Sverige, Lettland och i Storbritannien, har uppvisat svagare marginaler under årets sista kvartal till följd av lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader. Investeringar i ökad kapacitet pågår och beräknas att driftsättas under det första kvartalet 2022. Utveckling av nya produkter, förädlat sortiment samt en ökad aktivitet kring marknadsföring för att öka kännedomen om våra varumärken har bedrivits för fortsatt tillväxt.

JOINERY

Det är fortfarande en stark efterfrågan på våra fönster, dörrar samt trädgårdsprodukter och hus. Orderläget ser bra ur för innevarande år. Vissa svårigheter med logistik (transporter) och tillgång till olika insatsvaror har ökat kostnaderna och påverkat leveranstiderna. Det under sommaren förvärvade PTP Group i Storbritannien utvecklas enligt plan och bidrar till både tillväxt och resultat. Förberedelser pågår för lansering av konceptet Timber Windows till andra länder, där första steget tas på den svenska marknaden under det första kvartalet 2022.

SAWN WOOD

Under kvartalet såg vi en tillbakagång i priserna från sommarens rekordnivåer i Europa, samtidigt som priserna nu återigen stiger i USA, med följdeffekter även på våra marknader. Efterfrågan har varit fortsatt god under kvartalet med höga marginaler till följd. Ombyggnaden av såglinjen i Vika Wood i Lettland under hösten innehar ett produktionsstopp under sex veckor. Sågverket är nu åter i full produktion och levererar önskvärt resultat beträffande effektivitet och säkerhet.

ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)

Marknaden för pellets har varit svag både under 2020 och 2021 och resultatet har varit otillfredsställande. Under det fjärde kvartalet har vi emellertid märkt en förbättrad marknadssituation som understöds av allmänt stigande energipriser.

FRAMTIDSUTSIKTER

Byggkonjunkturen och renoveringsmarknaden förväntas vara fortsatt stark, vilket är gynnsamt för all vår verksamhet. Orderingången är för närvarande stabil och allmänt god för årstiden. Effekten av högre råvarukostnader för våra förädlade produkter förväntas kunna kompenseras av högre försäljningspriser och av resultatet från våra egna sågverk.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

FJÄRDE KVARTALET (1 OKTOBER-31 DECEMBER)*
 •    Nettoomsättningen ökade med 42% till 790 Mkr (558). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser. Det nyligen förvärvade PTG Group bidrog med 85 Mkr i nettoomsättning.

 •    EBITDA uppgick till 106 Mkr (78), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection. EBITDA-marginalen var 13,4% (14,0). Högre kostnader för material och logistik har påverkat resultatet inom Joinery negativt.

 •    Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (58), motsvarande en rörelsemarginal om 10,8% (10,4).

 •    Periodens resultat uppgick till 88 Mkr (44).

 •    Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,25 kronor (0,13).

 •    Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 83 Mkr (51), negativt påverkat av högre rörelsekapital till följd av högre råvarupriser.

 •    Den finansiella nettolåneskulden uppgick till 223 Mkr (-32) per den 31 december 2021, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på 0,14 (-0,03).

 •    Förvärv gjordes av 25% av aktierna i innovationsbolaget Wood Tube.

 •    Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor (0,20) per aktie. Totalt uppgår föreslagen utdelning till cirka 104 Mkr.

HELÅRET (1 JANUARI-31 DECEMBER)*
 •    Nettoomsättningen ökade med 42% till 3 055 Mkr (2 149). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser men även högre försäljningsvolymer inom Joinery bidrog positivt.

 •    EBITDA uppgick till 503 Mkr (212), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood. EBITDA-marginalen var 16,5% (9,9).

 •    Rörelseresultatet uppgick till 426 Mkr (137), motsvarande en rörelsemarginal om 13,9% (6,4).

 •    Periodens resultat uppgick till 417 Mkr (169).

 •    Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,20 kronor (0,30).

 •    Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 65 Mkr (355), negativt påverkat av högre rörelsekapital till följd av ökade försäljnings- och råvarupriser.

 •    Strategisk inriktning och nya finansiella mål som reflekterar koncernens tillväxt- och lönsamhetsambitioner kommunicerades i mars.

 •    I juni förvärvades det brittiska bolaget Performance Timber Products Group.

*) Den svenska sågverksrörelsen såldes den 1 september 2020 och redovisas som avvecklad verksamhet. Jämförelseperioder i koncernens resultaträkning har omräknats. Koncernens resultaträkning och nyckeltal avser den kvarvarande verksamheten om inget annat anges. För mer information om avvecklad verksamhet, se sidan 16.

Ytterligare information avseende bokslutskommunikén kan lämnas av Vd och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2022 klockan 13.00. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

FINANSIELL KALENDER

+------------------------------------------------------+
|Delårsrapport januari-mars 2022 - 5 maj 2022 |
+------------------------------------------------------+
|Delårsrapport januari-juni 2022 - 25 juli 2022 |
+------------------------------------------------------+
|Delårsrapport januari-september 2022 - 27 oktober 2022|
+------------------------------------------------------+
|Bokslutskommuniké 2022 - 2 februari 2023 |
+------------------------------------------------------+

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/