Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs förvärvar fönster- och dörrföretag i Storbritannien

09:25 / 15 September 2021 Bergs Timber Press release

Bergs Timber AB (publ) har idag förvärvat det brittiska företaget Performance Timber Products Group, ("PTPG"). Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer kundspecifika fönster och dörrar i premiumsegmentet och omsatte under 2020 ca 22 MGBP.

Genom förvärvet får Bergs tillgång till ett antal starka varumärken, ett stort kunnande inom marknad och logistik samt en välrenommerad producent av högkvalitativa fönster och dörrar i trä. Affären befäster Bergs position i Storbritannien och skapar förutsättningar för ytterligare expansion inom produktområdet Joinery.

PTPG är en av Storbritanniens ledande aktörer inom premiumsegmentet av fönster och dörrar i trä. Jämte egen tillverkning omfattar verksamheten försäljning av specialtillverkade fönster och dörrar åt främst unika renoveringsprojekt samt detaljistförsäljning genom ett välutvecklat nätverk av 43 showrooms i Storbritannien.
Affären i korthet

Bergs förvärvar 100 % av PTPG och säljare är Graphite Capital samt nuvarande och tidigare ledning i företaget. Överenskommelse har träffats med ledande befattningshavare som kommer att kvarstå och fortsätta att driva verksamheten som helägt dotterbolag till Bergs.

En betydande andel av PTPGs produkter har sedan många år levererats av Bergs dotterbolag Byko-Lat i Lettland. Detta samarbete kommer nu att utvecklas ytterligare, i ett upplägg där lokal marknadsnärvaro och kunskap om kundbehov på den brittiska marknaden kombineras med effektiv tillverkning av högkvalitativa fönster och dörrar. Affären skapar möjligheter för Byko-Lat att genomföra planerna på vidare expansion och utveckling av tillverkningen av fönster och dörrar.

Finansiella konsekvenser för Bergs

Den förvärvade verksamheten kommer att redovisas i Bergs från och med dagens datum och ingå i produktområdet Joinery. Förvärvet förväntas bidra med en omsättning om ca 250 Mkr per år och uppvisa en EBITDA-marginal som över tid är i nivå med koncernens mål. Jämte ett gynnsamt kassaflöde förväntas förvärvet lämna ett positivt tillskott till resultatet per aktie redan under innevarande år.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till ca 140 Mkr, varav ca 110 Mkr avser aktier och erläggs kontant. Förvärvet finansieras till större del av ett nytt lån inom ramen för befintligt låneavtal med Danske Bank och Svensk Exportkredit. Genom förvärvet ökar Bergs redovisade goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar med preliminärt ca 120 Mkr.

"Förvärvet av PTPG är helt i linje med vår strategi och stärker vårt erbjudande inom produktområdet Joinery.  Vi har haft en lång relation med PTPG och imponerats av deras affärsmodell och marknadskunnande. Vi ser goda möjligheter för tillväxt i Storbritannien men även på andra geografiska marknader ", säger Peter Nilsson, CEO för Bergs.

"Vi har en stark position på marknaden idag med goda möjligheter att expandera ytterligare. Genom att kombinera PTPGs och Bergs kunnande och genom att agera med en tydlig hållbarhetsprofil skapar vi nya förutsättningar för att utveckla företaget. Jag ser med glädje fram mot att få fortsätta som CEO och skapa värde tillsammans med den nya ägaren", avslutar Jay Pengelly, CEO, PTPG.

Kontakt

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2021 klockan 15:30

Om Performace Timber Products Group

"Specialists in bespoke timber windows & doors"

Verksamheten bedrivs under nedanstående varumärken:

Timber Windows
Bolaget samarbetar med ett antal partners inom ramen för ett landsomfattande nätverk med 43 lokala showrooms som ger konsumenterna ett tydligt paketerat erbjudande med fönster och dörrar i trä. Fem av dessa utställningslokaler ägs och drivs i egen regi medan övriga drivs på franchise-basis.

Dale Joinery
Bolaget säljer fönster och dörrar i trä genom ett antal bygghandlare och kvalitetsdrivna byggnadsutvecklare samt för gör-det-själv sektorn.

Mumford & Wood
Grundades 1954 och är ett av Storbritanniens starkaste varumärken inom premiumsegmentet för fönster och dörrar i trä. Bolaget arbetar främst med arkitektbaserade nybyggnads- och renoveringsprojekt. Produktionen sker vid en modern och välinvesterad fabrik belägen i Essex.

https://www.ptp-group.co.uk/

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.
Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/