Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

13:00 / 29 July 2021 Bergs Timber Press release

Rekordresultat för andra kvartalet och fortsatt goda marknadsutsikter

ANDRA KVARTALET
2021 fortsätter starkt och vi redovisar ett EBITDA-resultat för årets andra kvartal på 146 Mkr att jämföra med 52 Mkr föregående år. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 826 Mkr, en ökning med 281 Mkr, eller 52%, jämfört med föregående år.  Ökningen förklaras av högre försäljningspriser och ökat kapacitetsutnyttjande.Marknaden för renovering är fortsatt stark och även nybyggnationen har ökat på flera av våra viktiga marknader. Orderingången har under kvartalet varit hög och kapacitetsutnyttjandet nära maximalt. Högre råvarupriser har väl kompenserats med ökade priser för våra produkter och marginalerna har stigit.

UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE
Wood Protection
Marknaden för renoveringar och förbättringar är fortsatt stark. Efterfrågan har varit och är stor vilket gett brister i delar av vårt sortiment. Vi ser en fortsatt trend mot mer exklusiva produkter och ett ökat hållbarhetsintresse från konsumenterna. Utbyggnaden av vår kapacitet för linoljeimpregnering (Linax) går enligt plan och vår engelska distributionsaffär utvecklas väl.

Joinery
Den höga efterfrågan på trädgårdsprodukter håller i sig och inte minst har leveranserna till den franska marknaden varit rekordstora. Även marknaden för fönster och dörrar är fortsatt stark och vår kapacitet för 2021 är nu nära helt slutsåld.

Sawn Wood
Marknaden för sågade trävaror har utvecklats starkt med kraftiga prisuppgångar som följd. Priset på den amerikanska marknaden steg under vintern och våren mycket kraftigt och vi ser nu en ganska kraftig rekyl. Samtidigt är priserna i Europa och Japan fortsatt stigande. Trots produktionsökningar är lagernivåerna inför hösten fortsatt låga.
Trots ökade råvarukostnader bedömer vi att marginalerna för våra sågverk kommer att vara goda även under resterande delen av året.

Övrigt (Energy & Logistics)
Marknaden för pellets var en besvikelse under föregående år och inledningen av 2021. Vi ser nu en stabilisering av priserna komma om än på en låg nivå. Detta i kombination med sänkta råvarupriser gör att vi förväntar en något bättre utveckling inför kommande höst och vinter.

FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR
Den 23 juni förvärvades det brittiska företaget Performance Timber Products Group, PTPG. Bolaget är en av Storbritanniens ledande aktörer i premiumsegmentet för fönster och dörrar. Jämte egen tillverkning omfattar verksamheten försäljning av specialtillverkade fönster och dörrar åt främst unika renoveringsprojekt samt detaljistförsäljning genom ett välutvecklat nätverk av 43 showrooms i Storbritannien. Verksamheten kommer att ingå i produktområde Joinery och förväntas på årstakt att omsätta ca 250 Mkr.

Affären stärker vår position på den för oss viktiga marknaden i Storbritannien och möjliggör samtidigt en expansion av vår befintliga verksamhet i Lettland. Styrelsen har idag fattat beslut om att investera ca 20 Mkr i vår dörr- och fönsterverksamhet i Lettland för att öka produktionskapaciteten med 60%. Investeringen kommer att vara klar inför vårsäsongen 2022.
Under sommaren genomförs också en investering i vårt lettiska sågverk Vika Wood om cirka 35 Mkr för att ytterligare höja produktiviteten.

FRAMTIDSUTSIKTER
Vi gör bedömningen att den goda marknaden håller i sig under resterande del av året. Fortsatt påverkan av pandemin och relativt låga räntor gör att intresset för renovering och nybyggnation finns kvar. Orderingången för samtliga produktområden är idag fortsatt bra och vi förväntar oss fullt kapacitetsutnyttjande under det tredje kvartalet. Årets sista kvartal har säsongsmässigt en lägre försäljningsvolym, främst för Wood Protection. Vi förväntar oss samtidigt ett bra kassaflöde för resten av året.
 
EKONOMISK SAMMANFATTNING
ANDRA KVARTALET (1 APRIL-30 JUNI)*

  • Nettoomsättningen ökade med 52% till 826 Mkr (545). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser men även av högre försäljningsvolymer.
  • EBITDA uppgick till 146 Mkr (52), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood. EBITDA-marginalen var 17,7% (9,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 128 Mkr (35), motsvarande en rörelsemarginal om 15,5% (6,4).
  • Periodens resultat uppgick till 118 Mkr (24).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,34 kronor (0,04)
DELÅRSPERIODEN (1 JANUARI-30 JUNI)*
  • Nettoomsättningen ökade med 32% till 1 419 Mkr (1 073). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser men även av högre försäljningsvolymer.
  • EBITDA uppgick till 211 Mkr (81), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood. EBITDA-marginalen var 14,9% (7,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 175 Mkr (48), motsvarande en rörelsemarginal om 12,3% (4,5).
  • Periodens resultat uppgick till 171 Mkr (30).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,49 kronor (0,10).
 
Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finansdirektör Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2021 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Delårsrapport januari-september 28 oktober 2021
Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/