Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB (publ) årsstämma 2021

13:45 / 5 May 2021 Bergs Timber Press release

Bergs Timbers årsstämma hölls den 5 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom genomfördes årsstämman endast genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Vinstdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2020 till 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 7 maj 2021 och utbetalning beräknas ske den 12 maj.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Michael Bertorp. Till revisor valdes Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara huvudansvarig.

Arvoden
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2021 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår med 550 000 kronor till styrelseordföranden samt med 225 000 kronor till övriga ledamöter. Ersättningar utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Vidare beslutades om att arvode till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten ska utgå med 2 500 kronor per sammanträde. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
För att underlätta vid eventuella företagsförvärv beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 34 000 000 aktier. Detta motsvarar ca 10 % av aktiekapitalet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Årsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen i sin helhet framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats

Vimmerby den 5 maj 2021

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Kontaktuppgifter
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/