Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Inbjudan videokonferens för presentation av delårsrapport

11:05 / 5 May 2021 Bergs Timber Press release

Med anledning av Bergs Timbers ABs (publ) rapport för det första kvartalet som presenteras idag den 5 maj klockan 13.00, kommer en videokonferens att hållas klockan 15.00.

Peter Nilsson, VD och Koncernchef samt Anders Marklund, CFO kommer att presentera utfallet för det första kvartalet.

Presentationen sker på engelska. Länk nedan:

Klicka här för att delta i mötet. (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U3NzRlMDItOWM2MC00NzAwLWJmNWEtZTMxNGE2YjhjZWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a35620-1b42-4040-9c4d-6bf389b43d0e%22%2c%22Oid%22%3a%2248aa9ac9-323d-47f2-ad91-7c474c3dc6f9%22%7d)

Eller ring in (endast ljud)
+46 8 505 218 57,,901264064# (http://tel:+46850521857,,901264064# )   Sweden, Stockholm
Telefonkonferens-ID: 901 264 064#

Detta gäller för presentationen:

- Håll mikrofonen och kameran avstängd eller i tyst läge under presentationen. Detta för att undvika störande ljud och rundgång.
- Frågor kan ställas via chat-funktionen i Teams, eller genom att "räcka upp handen" funktionen efter presentationen.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27
eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/