Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bra resultat och fortsatt goda marknadsutsikter

13:00 / 5 May 2021 Bergs Timber Press release

Första kvartalet
Året har startat bra och vi redovisar ett EBITDA-resultat för årets första kvartal på 65 Mkr att jämföra med 29 Mkr föregående år. Efterfrågan på våra produkter har varit god och prishöjningar har kunnat genomföras som stärkt våra marginaler.

utveckling per produktområde
Wood Protection
Marknaden är stark och våra dotterbolag har för säsongen en hög leveranstakt. Aktiviteten för renovering och förbättringar är fortsatt bra och driver efterfrågan på framför allt impregnerat trallvirke. Inte minst ser vi en ökad efterfrågan på linoljebehandlat trä, Linax, och brandskydd. Vi ser även att det industriella byggandet, som bromsade in för ett år sedan, nu tagit fart. Handel-och logistikverksamheten i Storbritannien har ökat andelen sålda produkter från koncernens produktområden Wood Protection
och Joinery.
Joinery
Inom produktområde Joinery har en stark efterfrågan på trädgårdsprodukter och utemöbler bidragit positivt. Utvecklingen för fönster och dörrar är god, där vi i en kvalitetsmedveten marknad betraktas som en premiumleverantör. Detsamma gäller hus och husmoduler.
Sawn Wood
Stark efterfrågan präglar produktområdet och våra två sågverk i Baltikum har fullt kapacitetsutnyttjande. Till följd av den starka marknaden har priserna för sågade trävaror ökat. Vi har i dagsläget en bra tillgång på råvara.
Övrigt (Energy & Logistics)
Pelletsverksamheten är det område som inte lever upp till förväntningarna, i huvudsak beroende på två i rad förhållandevis milda vintrar som påverkat och bidragit till stora lager med pressade priser som följd. Utveckling mot nya användningsområden som
t ex stallbäddar pågår parallellt med en satsning mot e-handel. Hamnverksamheten i Storbritannien utvecklas enligt plan.

från sågverksbolag till ägarbolag
En viktig händelse under perioden inträffade i början av mars då vi kommunicerade en ny strategisk inriktning och nya finansiella mål som reflekterar koncernens tillväxt- och lönsamhetsambitioner. Det i sin tur var resultatet av en strategiöversyn som föranleddes av den strukturaffär som genomfördes under 2020, då koncernens svenska sågverksrörelse såldes och en satsning på kvarvarande verksamhet möjliggjordes.
Bergs kommer framöver att agera som ett aktivt ägarbolag och utveckla självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar. Det är en inriktning som koncernen drivit de senaste åren, men som nu tydliggörs. Ambitionen är att öka takten i utvecklingen av produkter och tjänster med högre grad av förädling, mer stabila marginaler och med en mer förutsägbar marknadssituation.

framtidsutsikter
Vi gör bedömningen att den gynnsamma marknaden håller i sig även under andra och tredje kvartalet. Orderingången för våra produkter är god och vi planerar för fullt kapacitetsutnyttjande. Intresset för trä som material ökar och bidrar till en fortsatt positiv marknadsutveckling för våra produktområden.

 
Första kvartalet (1 januari-31 mars)

  • Nettoomsättningen ökade med 12% till 593 Mkr (528). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser.
  • EBITDA uppgick till 65 Mkr (29), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood. EBITDA-marginalen var 11,0% (5,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 47 Mkr (13), motsvarande en rörelsemarginal om 7,9% (2,5).
  • Periodens resultat uppgick till 53 Mkr (6).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,15 kronor (0,06). Resultat per aktie, före och efter utspädning, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick under motsvarande period föregående år till 0,02 kronor.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -108 Mkr (-6). Kassaflödet har påverkats negativt av säsongsmässigt högre rörelsekapital.
  • Den finansiella nettolåneskulden uppgick till 94 Mkr (695) per den 31 mars 2021.
  • Strategisk inriktning och nya finansiella mål som reflekterar koncernens tillväxt- och lönsamhetsambitioner kommunicerades i mars.
Koncernens nyckeltal

BELOPP I MKR 2021 2020 2020
jan-mar jan-mar jan-dec
3 mån 3 mån 12 mån
Nettoomsättning 593 528 2 149
EBITDA 65 29 212
EBITDA-marginal, % 11,0 5,5 9,9
Rörelseresultat 47 13 137
Rörelsemarginal, % 7,9 2,5 6,4
Periodens resultat 53 6 169
Resultat per aktie, före 0,15 0,06 0,30
och efter utspädning, kr
Resultat per aktie, 0,15 0,02 0,49
inklusive avvecklad
verksamhet, kr
Eget kapital per aktie, kr 3,79 3,25 3,61

 
Kontakt
Frågor beträffande bokslutskommunikén kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finansdirektör Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Delårsrapport januari-juni 2021                            29 juli 2021
Delårsrapport januari-september                         28 oktober 2021

Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter
från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.
Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.
www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/