Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

08:30 / 3 February 2021 Bergs Timber Press release

Bergs redovisar starkt resultat för fjärde kvartalet

BERGS REDOVISAR FORTSATT FÖRBÄTTRAT RESULTAT
Leveranser och orderingång är fortsatt god för merparten av koncernens produkter. Aktiviteten i gör- det-själv-sektorn och ROT-sektorn är hög för årstiden. Fortsatt låga räntor och ekonomiska stimulanspaket har bidragit till den positiva marknadsutvecklingen. Efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror har varit oväntat bra under andra halvåret 2020 och produktionstakten har inte ökat i samma takt. Detta har resulterat i låga lager och prisökningar.

Leveranser av impregnerat trä och trädgårdsprodukter har för årstiden varit bra. Likaså har leveranser och orderingång för vår fönster- och dörrproduktion varit god. Våra två baltiska sågverk med inriktning mot industrikunder har under det fjärde kvartalet stärkt lönsamheten med gradvis stigande försäljningspriser. Under kvartalet har vi också sett en förbättring i vår verksamhet i Storbritannien, bl a genom tillskott av flera nya kunder i vår hamn- och distributionsverksamhet.

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgår till 78 Mkr, en förbättring jämfört med förra året med 72 Mkr. Det förbättrade resultatet förklaras av högre försäljningsvolymer och marginaler för våra produkter, inte minst för sågade trävaror. För helåret uppgår EBITDA, inklusive avvecklad verksamhet, till 338 Mkr, varav realisationsresultatet från försäljningen av den svenska sågverksverksrörelsen uppgick till 87 Mkr. EBITDA för den kvarvarande verksamheten uppgick till 212 Mkr, vilket är en förbättring från föregående år då justerad EBITDA uppgick till 115 Mkr.

FJÄRDE KVARTALET (1 OKTOBER-31 DECEMBER) *
 • Nettoomsättningen ökade med 38% till 558 Mkr (405). Den högre nettoomsättningen förklaras av högre försäljningsvolymer och högre försäljningspriser.
 • EBITDA uppgick till 78 Mkr (6). Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 78 Mkr (9), en ökning främst till följd av högre marginal för sågade trävaror men även av högre försäljningsvolym och försäljningspriser för förädlade produkter. Justerad EBITDA-marginal var 14,0% (2,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 58 Mkr (-7). Justerat rörelseresultat uppgick till 58 Mkr (-4).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 51 Mkr (2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 kronor (-0,06). Resultat per aktie, före och efter utspädning, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,13 kronor (-0,09).
 • Den finansiella nettolåneskulden uppgick till -32 Mkr (675) per den 31 december.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,12 kronor och en extrautdelning om 0,08 kronor per aktie, totalt 0,20 (0,00) kronor per aktie. Föreslagen utdelning uppgår totalt till ca 69 Mkr.                    
HELÅRET (1 JANUARI-31 DECEMBER) *
 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 2 149 Mkr (2 056), främst till följd av högre försäljningsvolymer för förädlade trävaror.
 • EBITDA uppgick till 212 Mkr (133). Justerad EBITDA uppgick till 212 Mkr (115). Lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för sågade trävaror har kompenserats av lägre kostnader för råvara. Högre försäljningsvolymer till byggmaterialhandeln har påverkat resultatet positivt. Justerad EBITDA-marginal var 9,9% (5,6).
 • EBITDA, inklusive resultat för avvecklad verksamhet men före resultat från försäljningen av de svenska sågverken, uppgick till 251 Mkr (172). Justerad EBITDA uppgick till 264 Mkr (154), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 8,8% (4,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 137 Mkr (73). Justerat rörelseresultat uppgick till 137 Mkr (55).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 355 Mkr (147).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,30 kronor (0,13). Resultat per aktie, före och efter utspädning, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,49 kronor (0,13).

Koncernens nyckeltal

BELOPP I MKR 2020 2019 2020 2019
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Nettoomsättning 558 405 2 149 2 056
EBITDA 78 6 212 133
Justerad EBITDA (justerad för 78 9 212 115
jämförelsestörande poster)
Justerad EBITDA-marginal, % 14,0 2,2 9,9 5,6
Rörelseresultat 58 -7 137 73
Rörelsemarginal, % 10,4 neg 6,4 3,6
Justerat rörelseresultat 58 -4 137 55
Justerad rörelsemarginal, % 10,4 neg 6,4 2,7
EBITDA inklusive avvecklad 78 3 338 172
verksamhet
Justerad EBITDA inklusive 78 6 264 154
avvecklad verksamhet
Justerad EBITDA-marginal 14,0 0,9 8,8 4,8
inklusive avvecklad
verksamhet, %
Resultat per aktie, före och 0,13 -0,06 0,30 0,13
efter utspädning, kr
Resultat per aktie, inklusive 0,13 -0,09 0,49 0,13
avvecklad verksamhet, kr
Eget kapital per aktie, kr 3,61 3,18 3,61 3,18
 

För fullständig rapport, se www.bergstimber.com

Kontakt
Frågor beträffande bokslutskommunikén kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2021 klockan 08.30. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké för 2020 3 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 5 maj 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 29 juli 2021
Delårsrapport januari-september   28 oktober 2021
 

Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.
 Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.
www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/