Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

PRESSMEDDELANDE från årsstämma i Bergs Timber AB (publ)

15:45 / 23 June 2020 Bergs Timber Press release

VD sammanfattade 2019
VD Peter Nilsson presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret 2019 och perioden fram till årsstämman 2020. VDs presentation kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Vinstdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Michael Bertorp. Till revisor valdes Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara huvudansvarig.

Arvoden
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2020 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 10 prisbasbelopp till styrelseordföranden samt 3,5 prisbasbelopp till övriga ledamöter. Ersättningar utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Vidare beslutades om att arvode till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten ska utgå med 2 500 kronor per sammanträde. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
För att underlätta vid eventuella företagsförvärv beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 34 000 000 aktier. Detta motsvarar ca 10 % av aktiekapitalet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen i sin helhet framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats

Kontakt
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande kan besvaras av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer +46 (0)70 315 09 27 eller Finansdirektör Anders Marklund på telefonnummer +46 (0)70 284 47 96.
 

Om Bergs
Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/