Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Delårsrapport Q1 2020

13:00 / 5 May 2020 Bergs Timber Press release

Första kvartalet 2020 - Förbättrat resultat för Bergs

"Förbättrat resultat och stärkta marginaler
Bergs redovisar ett resultat för kvartalet som är det bästa sedan första kvartalet förra året. Under vintern genomfördes vissa produktionsbegränsningar som tillsammans med en omfattande strejk vid finska sågverk lett till ett lägre utbud av trävaror. Det minskade utbudet i kombination med en bra efterfrågan har resulterat i för årstiden minskade lager och att vissa prisökningar har kunnat genomföras.

Justerat för kostnader för nedläggningen av Gransjö sågverk uppgår EBITDA för det första kvartalet till 50 Mkr och rörelseresultatet till 25 Mkr vilket är en förbättring jämfört de senaste tre kvartalen. Bortsett från pelletsverksamheten, där den ovanligt varma vintern har bromsat marknaden, så uppvisar samtliga enheter en resultatförbättring."

Första kvartalet
1 januari - 31 mars 2020

Koncernens nyckeltal
  • Nettoomsättningen BELOPP I MKR 2020

minskade med 3 % 2019  2019 2019/20 2019
till 856 (885) Mkr. jan-mar
Minskningen jan-mar okt-dec apr-mar jan-dec
förklaras främst av 3 mån
lägre priser för 3 mån 3 mån R12 mån 12 mån
sågade trävaror. Nettoomsättning 856

  • Justerat för 885 687 3 177 3 206
kostnader för Justerad EBITDA 50
avvecklingen 82 6 123 154
av Gransjö sågverk Justerad EBITDA 5,9
minskade EBITDA 9,3 0,9 3,9 4,8
till 50 (82) Mkr, -marginal, %
främst en effekt av Rörelseresultat -5
lägre 60 -22 13 78
försäljningspriser Rörelsemarginal, % neg
för sågade 6,8 neg 0,4 2,4
trävaror och lägre Justerat rörelseresultat 25
produktionsvolym. 60 -19 25 60
  • Justerad EBITDA Justerad rörelsemarginal 2,9
-marginal uppgick 6,8 neg 0,8 1,9
till
5,9 (9,3)% Resultat per aktie, före 0,02
  • Beslut togs i 0,15 -0,09 0,00 0,13
mars om att avveckla och efter utspädning, kr
Gransjö sågverk. Eget kapital per aktie, 3,25
Engångskostnader för 3,27 3,19 3,25 3,18
avvecklingen och kr
nedskrivning av
anläggningstillgångar
uppgick till 30
Mkr och påverkade
rörelseresultat
som minskade till -5
(60) Mkr.
  • Periodens
resultat uppgick till
6 (52)
Mkr.
  • Resultat per
aktie uppgick till
0,02
(0,15) kronor.
  • Kassaflödet från
löpande verksamhet
uppgick till -6 (-34)
Mkr.

  
För fullständig rapport, se www.bergstimber.com

   
Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Årsstämma räkenskapsår 2019 : 23 juni 2020.
Delårsrapport för kvartal 2 2020 : 31 juli 2020
Delårsrapport för kvartal 3 2020 : 3 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 : 3 februari 2021 

   
Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/