Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Bergs Timber skjuter upp årsstämman och drar tillbaka förslag till utdelning

14:05 / 30 March 2020 Bergs Timber Press release

Styrelsen i Bergs Timber AB har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Bergs Timber återkommer med kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. I enlighet med gällande lagstiftning kommer årsstämman att hållas senast den 30 juni 2020.

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka den tidigare föreslagna utdelningen om 0,04 kr per aktie, totalt cirka 14 Mkr. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerhet kring de ekonomiska effekterna som spridningen av coronaviruset medför. Styrelsen prioriterar att upprätthålla Bergs Timbers finansiella ställning och manöverförmåga.

Uppdatering av coronarelaterade effekter

Leveranserna under inledningen av 2020 har för säsongen varit bra och vissa prishöjningar har kunnat uppnås som en följd av förbättrad marknadsbalans. Effekterna av den nu pågående coronakrisen är i dagsläget svårbedömda. Vissa marknader och produkter, särskilt vidareförädlade produkter, har redan påverkats negativt. Läget förändras snabbt och förändringar i nuvarande produktions- och marknadsupplägg kommer att genomföras.

___________________________________

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020, klockan 14.05.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/