Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bokslutskommuniké Bergs Timber AB (publ) 1 januari 2019 - 31 december 2019

13:15 / 5 February 2020 Bergs Timber Press release

Viktiga händelser
 • Q4 var en besvikelse men en mer balanserad marknad kan anas
 • Plan för konsolidering av vår sågverksproduktion under 2020 för förbättrad konkurrenskraft
 • Bra orderbok för vidareförädlade produkter
 • Lanserade "Woodworks by Bergs" för försäljning av dörrar,  fönster, hus, trädgårdsprodukter och träskydd
Fjärde kvartalet (1 okt - 31 dec)
 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 687 (772) Mkr. Minskningen förklaras av lägre försäljningsvolymer och priser för sågade trävaror.
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 (49) Mkr. Justerat för engångskostnader i Estland, uppgick rörelseresultatet till -19 Mkr.
 • Resultatet efter skatt var -32 (48) Mkr. Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 (0,14) kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 (44) Mkr och investeringar i materiella anläggnings-tillgångar till 35 (27) Mkr.
Helåret (1 jan-31 dec)
 • Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 3 206 (2 655) Mkr. Ökningen förklaras av förvärven av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien samt Fågelfors Hyvleri.
 • Rörelseresultatet uppgick till 78 (202) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,4 (7,6) procent. Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultat uppgick till 60 Mkr.
 • Resultatet efter skatt var 45 (174) Mkr. Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 (0,66) kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 (232) Mkr och investeringar i materiella anläggningstillgångar till 131 (157) Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,04 (0,10) kronor per aktie, motsvarande ca 14 Mkr.

Koncernens nyckeltal 2019 2018 2019 2018 2017/18
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec sep-dec
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 16 mån
Nettoomsättning 687 772 3 206 2 655 3 031
EBITDA 3 68 172 261 301
EBITDA-marginal, % 0,4 8,8 5,4 9,8 9,9
Rörelseresultat -22 49 78 202 229
Rörelsemarginal, % neg 6,3 2,4 7,6 7,6
           
Resultat per aktie, före -0,09 0,14 0,13 0,66 0,75
och efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, 3,18 3,09 3,18 3,09 3,09
kr

 

 

 

 

 

 

 

       
Not: De förvärvade verksamheterna från Norvik konsolideras från och med den 15 maj 2018 och Fågelfors Hyvleri från den 27 juni 2019, vilket har påverkan vid jämförelser med tidigare perioder.
   

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet var en besvikelse men en mer balanserad marknad kan anas
Marknaden för sågade och hyvlade trävaror har varit utmanande under det fjärde kvartalet och försäljningspriserna har fortsatt att minska. Granbarkborrens angrepp i Centraleuropa och södra Sverige, med efterföljande överutbud av skadat timmer till låga priser, har fortsatt att påverka trävarumarknaden negativt. Situationen med granbarkborren är fortfarande inte löst i Centraleuropa och avverkningen av skadad skog fortsätter. Läget i södra Sverige har förbättrats och volymen av skadad skog är begränsad i marknaden. Baltikum har inte påverkats av problemen med granbarkborren.

Konsumtionen av trävaror är stabil. Marknaden i USA fortsätter att förbättras och en bättre marknadssituation kan förväntas i Storbritannien efter beslutet om Brexit. Balansen i marknaden har förbättrats under december. Produktionsvolymen i Europa har minskat något medan minskningen i Kanada varit betydande. Produktionen i Finland minskade med 28 procent i december jämfört med samma period förra året till följd av den arbetsmarknadskonflikt som fortsatt pågår. Lagren fortsätter inte att öka och ser ut att stabiliseras, vilket är ett gott tecken vid denna tid på året.

Priserna på sågade trävaror har fortsatt att falla under 2019 och har under det fjärde kvartalet nått olönsamma nivåer för flertalet sågverk. Till följd av den förbättrade marknadsbalansen har vissa prishöjningar kunnat genomföras för leveranser under början av 2020.

Marknaden för dörrar, fönster och trädgårdsprodukter är fortsatt stabil.

Bergs Timbers utveckling

Det fjärde kvartalet har varit utmanande för våra svenska sågverk. Produktionsbegränsningar och lägre försäljningspriser har lett till negativa marginaler. Produktionsbegränsningarna under jul- och nyårshelgerna har förbättrat vår lagersituation och bör i kombination med lägre kostnader och stabiliserade försäljningspriser gradvis förbättra resultatet.

Marginalen för Vika Wood, vårt sågverk i Lettland, har påverkats av lägre försäljningspriser. Timmerpriserna har samtidigt minskat och lönsamheten har varit tillfredsställande under det fjärde kvartalet.

Vi har genomfört förändringar i ledningen för vårt estniska sågverksbolag Laesti under det fjärde kvartalet. Investeringen i ett nytt timmerintag tas i bruk under februari. Inför 2020 har råvarukostnaden även här minskat och vi förväntar ett förbättrat resultat.

Byko-Lat, vår förädlingsverksamhet i Lettland, har ökad sin produktionskapacitet såväl för dörrar och fönster som för hus. Våra orderböcker är på goda nivåer för det första kvartalet.

Vårt distributions- och hamnbolag i England har varit igenom en period av förändring. Detta i kombination med utmanande marknadsförhållanden har lett till en otillfredsställande resultatutveckling. Infrastrukturinvesteringar, organisation och operativa förbättringar är nu på plats. Vi förväntar att volymer och resultat förbättras under 2020. Vårt egna fartyg såldes i februari 2020 och ett avtal avseende ett charterupplägg har tecknats.

Fokusområden
Marginalerna för Bergs Timber har minskat under 2019 och resultatet för det fjärde kvartalet är otillfredsställande. Marginalen för förädlingsverksamheten är fortsatt på rimlig nivå medan våra sågverk i Sverige och Estland redovisar förluster.

Under första kvartalet 2020 kommer vi att färdigställa en plan för ökad konkurrenskraft för våra svenska och estniska sågverk.

I december etablerade vi ett försäljnings- och distributionsbolag, "Woodworks by Bergs", som kommer att sälja dörrar, fönster, hus, trädgårdsprodukter och relaterade produkter på den svenska marknaden. Rekryteringar har påbörjats och vi förväntar att leveranser startar under våren. Denna investering tillsammans med utvecklingen av vår verksamhet i Storbritannien är spännande och ger oss en plattform för ökad försäljning av förädlade träprodukter.

Vår nya plattform för hållbarhetsarbete kommer att presenteras tillsammans med vår årsredovisning för 2019.

Bergs Timber fokuserar under 2020 på att konsolidera den nuvarande sågverksstrukturen och förstärka försäljnings- och distributions-organisationen. Vårt mål på medium till lång sikt är att förbättra produktiviteten för vår sågverksrörlse och samtidigt utveckla Bergs Timber till ett träförädlings- och distributionsföretag.

Peter Nilsson
VD & Koncernchef

Ytterligare information avseende bokslutskommunikén kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 13.15. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/