Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Bergs Timber AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

13:00 / 3 November 2020 Bergs Timber Press release

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE

Efterfrågan under det tredje kvartalet har varit god för merparten av koncernens produkter. Särskilt god har den varit för trävaror till gör-det-själv marknaden och renovering. Detta har gynnat Bergs inriktning mot träskydd, trädgårdsprodukter, fönster/dörrar och konstruktionsträ. Volymerna har ökat till våra huvudmarknader Storbritannien, USA, Frankrike, Sverige och Lettland. I takt med bra efterfrågan och begränsat utbud har trävarupriserna stigit. Försäljningspriserna för spån, pellets och flis har sjunkit till följd av ett överutbud av massa- och energived.

EBITDA för kvartalet, inklusive resultat för avvecklad verksamhet och resultat från försäljningen av den svenska sågverksrörelsen, uppgick till 149 Mkr. Resultatet från försäljningen uppgick till 87 Mkr. Justerat för resultat från försäljningen uppgick EBITDA till 62 Mkr, en förbättring med 44 Mkr jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet är en effekt av högre marginal för sågverken och hög försäljningsvolym av förädlade trävaror till byggmaterialhandeln.

Till följd av avyttringen av den svenska sågverksrörelsen och lagersänkningar i övrig verksamhet var kassaflödet starkt under kvartalet och har väsentligt stärkt den finansiella ställningen. Den finansiella nettoskulden vid kvartalets utgång uppgick till 11 Mkr att jämföra med 664 Mkr vid samma tidpunkt föregående år.

TREDJE KVARTALET (1 JULI-30 SEPTEMBER) *
 • Nettoomsättningen ökade med 12% till 518 Mkr (463). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningsvolymer av förädlade trävaror till byggmaterielhandeln.
 • EBITDA uppgick till 53 Mkr (31). Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 53 Mkr (21), en ökning främst till följd av högre marginal för sågade trävaror men även av högre försäljningsvolym till byggmaterialhandeln. Justerad EBITDA-marginal var 10,2% (4,5).
 • EBITDA, inklusive resultat för avvecklad verksamhet men före resultat från försäljningen av de svenska sågverken, uppgick till 62 Mkr (28). Justerad EBITDA uppgick till 62 Mkr (18) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 8,7% (2,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (12). Justerat rörelseresultat uppgick till 31 Mkr (2).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 167 Mkr (151). Kassaflödet påverkades positivt av lägre rörelsekapital.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,08 kronor (0,01). Resultat per aktie, före och efter utspädning, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,27 kronor (-0,01).
 • Försäljning av den svenska sågverksrörelsen till Vida slutfördes den 1 september. Resultatet från försäljningen uppgick till 87 Mkr och redovisas i resultatet för avvecklad verksamhet.
DELÅRSPERIODEN (1 JANUARI-30 SEPTEMBER) *
 • Nettoomsättningen minskade med 4% till 1 591 Mkr (1 651), främst till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre försäljningspriser för sågade trävaror.
 • EBITDA uppgick till 134 Mkr (127). Justerad EBITDA uppgick till 134 Mkr (106). Lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för sågade trävaror har kompenserats av lägre kostnader för råvara. Högre försäljningsvolymer till byggmaterialhandeln har påverkat resultatet positivt. Justerad EBITDA-marginal var 8,4% (6,4).
 • EBITDA, inklusive resultat för avvecklad verksamhet men före resultat från försäljningen av de svenska sågverken, uppgick till 173 Mkr (169). Justerad EBITDA uppgick till 186 Mkr (148), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 7,6% (5,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 79 Mkr (81). Justerat rörelseresultat uppgick till 79 Mkr (60).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 304 Mkr (145).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,18 kronor (0,18). Resultat per aktie, före och efter utspädning, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,36 kronor (0,22).

 

Koncernens nyckeltal

BELOPP I MKR 2020 2019 2020 2019 2019
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
Nettoomsättning 518 463 1 591 1 651 2 056
EBITDA 53 31 134 127 133
Justerad EBITDA (justerad för 53 21 134 106 115
jämförelsestörande poster)
Justerad EBITDA-marginal, % 10,2 4,5 8,4 6,4 5,6
Rörelseresultat 31 12 79 81 73
Rörelsemarginal, % 6,0 2,6 5,0 4,9 3,6
Justerat rörelseresultat 31 2 79 60 55
Justerad rörelsemarginal, % 6,0 0,4 5,0 3,6 2,7
EBITDA inklusive avvecklad 149 28 261 169 172
verksamhet
Justerad EBITDA inklusive 62 18 186 148 154
avvecklad verksamhet
Justerad EBITDA-marginal 8,7 2,5 7,6 5,9 4,8
inklusive avvecklad
verksamhet, %
Resultat per aktie, före och 0,08 0,01 0,18 0,18 0,13
efter utspädning, kr
Resultat per aktie, inklusive 0,27 -0,01 0,36 0,22 0,13
avvecklad verksamhet, kr
Eget kapital per aktie, kr 3,54 3,30 3,54 3,30 3,18

    
För fullständig rapport, se www.bergstimber.com
 

Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2020 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

 
Finansiell kalender
Bokslutskommuniké för 2020 3 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021  5 maj 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 29 juli 2021
Delårsrapport januari-september 28 oktober 2021

 
Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.
Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.
www.bergstimber.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/