Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ) 1 januari 2019 - 30 juni 2019

13:00 / 31 July 2019 Bergs Timber Press release

Andra kvartalet (1 april - 30 juni)
  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 913 (711) Mkr. Ökningen förklaras av förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien som gjordes i maj 2018.

  • Rörelseresultatet uppgick till 38 (55) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,2 (7,7) procent. Justerat för intäkt från negativt övervärde och transaktions-kostnader relaterade till förvärvet av Fågelfors Hyvleri, uppgick rörelse-resultatet till 27 Mkr.

  • Resultatet efter skatt var 28 (42) Mkr. Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,08 (0,16) kronor.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28 (63) Mkr och investeringar i materiella anläggningstillgångar till 21 (96) Mkr.

  • Fågelfors Hyvleri förvärvades den 27 juni.

  • Refinansiering av koncernen slutfördes. 

Delårsperioden (1 januari-30 juni) 
  • Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 1 798 (1 078) Mkr. Ökningen förklaras av förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien som gjordes i maj 2018.

  • Rörelseresultatet uppgick till 98 (87) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 (8,1) procent. Justerat för intäkt från negativt övervärde och transaktions-kostnader relaterade till förvärvet av Fågelfors Hyvleri, uppgick rörelseresultat uppgick till 87 Mkr.

  • Resultatet efter skatt var 80 (68) Mkr. Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,23 (0,32) kronor.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 (101) Mkr och investeringar i materiella anläggningstillgångar till 56 (106) Mkr. Kassaflödet har påverkats negativt av säsongsmässig ökad bindning i rörelsekapital.

Koncernens nyckeltal 2019 2018 2019 2018 2018/19
Belopp i Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Nettoomsättning 913 711 1 798 1 078 3 375
EBITDA 60 68 141  109 293
EBITDA-marginal, % 6,6 9,6 7,8  10,1 8,7
Rörelseresultat 38 55 98  87 212
Rörelsemarginal, % 4,2 7,7 5,5  8,1 6,3
  
Resultat per aktie, före 0,08 0,16 0,23  0,32 0,54
och efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, 3,34 2,85 3,34  2,85 3,34
kr

Not: De förvärvade verksamheterna konsolideras från och med den 15 maj 2018, vilket har påverkan vid jämförelser
med tidigare perioder.

VD-kommentar  

Lägre marknadspriser
Konsumtionen av sågade trävaror är fortsatt på en hög nivå. Trots detta har priset fortsatt att sjunka under andra kvartalet, främst till följd av ökad produktion från de granbarkborreskadade skogarna i Centraleuropa. Det faktum att ingen vet hur stora volymer av insektsskadat timmer som kan förväntas, skapar en osäkerhet i marknaden. Det skadade timret resulterar i produkter av låg kvalitet, för vilka stora prissänkningar har skett. Priserna för högkvalitativt virke av gran och tall är mer stabila, även om det även för dessa har varit betydande prissänkningar, framför allt i länder som Storbritannien och USA, båda viktiga marknader för Bergs Timber. Under de senaste månaderna har kanadensiska sågverk meddelat produktionsbegränsningar, vilka i viss utsträckning motverkat genomförda prissänkningar på den amerikanska marknaden.

Bergs Timbers utveckling
Marginalerna för våra sågverk minskade påtagligt under andra kvartalet. Marginalerna för vidareförädlingsverksamheten är dock fortsatt stabila och har till och med ökat jämfört med första kvartalet. Våra lager av sågade trävaror har minskat och är normala för denna tid på året.

Marknadsutsikterna för sågat grantimmer fortsätter att vara osäkra för andra halvåret. Vi förväntar oss en mindre utsatt marknad för furuprodukter än för granprodukter, vilket även gäller för våra biprodukter. Råvarupriset har minskat med 3-10 procent för andra halvåret och kommer gradvis och delvis kompensera för de lägre försäljningspriserna. Marknaden för vidareförädlade varor förväntas vara fortsatt god.

Vi arbetar hårt med att öka produktionen av våra mer lönsamma produkter inom vidareförädlingen. Under andra hälften av året kommer den nya husfabriken i Byko-Lat i Lettland tas i drift. Det kommer även att möjliggöra en ökning av produktionen av fönster och dörrar. Marknaden för trädgårdsprodukter är fortsatt god. Det är glädjande att se att lönsamheten för vidareförädlingsaffären är god och bidar till att uppnå mer stabila marginaler för Bergs Timber.

Produktionen på det svenska sågverket i Broakulla upphörde i juli. Samtidigt gick vårt sågverk i Savi i Estland ned till ett skift och produktionen kommer att upphöra helt i december. Dessa förändringar kommer att ha en positiv effekt på resultatet för andra halvåret.

Vi stärker vår svenska försäljningsorganisation och bygger en helt ny organisation för vårt distributionsbolag i Storbritannien. Vi förväntar oss en positiv påverkan på resultatet under 2020.

Förvärv
Förvärvet av Fågelfors Hyvleri AB slutfördes och ingår som en del av Bergs Timber AB sedan den 27 juni. Förvärvet kommer att ge oss en årlig produktionskapacitet på ca 100 000 ton bränslepellets och en hyvlingskapacitet på 35 000 kubikmeter. Till följd av en ökad efterfrågan på förnyelsebar energi, utvecklas pelletsmarknaden i Europa i snabb takt. Förvärvet är en del av vår plan att öka vår vidareförädling och bredda verksamheten i vårt företag.

Långsiktig utveckling
Under det andra kvartalet av 2019 har resultatet för sågverken minskat betydligt. Detta förändrar dock inte vår positiva syn på medel och lång sikt. Efterfrågan på trä som ett förnyelsebart och effektivt byggmaterial ökar. Detta ger nya möjligheter för företag i vår bransch att växa och skapa nya lönsamma affärsmodeller.

Vi tror att dagens situation för sågverken, tillsammans med ett ökat intresse för vår bransch, kommer att resultera i ytterligare konsolidering och skapandet av större trävaruföretag.

På Bergs Timber utvärderar vi fortsatt vår sågverksproduktion och ser över olika alternativ för ökad produktivitet. Samtidigt arbetar vi hårt med att expandera vidareförädlingen för att skapa ett mer diversifierat företag.
 
Peter Nilsson
VD & Koncernchef
 
Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2019 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/