Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Hultsfred.

14:35 / 8 May 2019 Bergs Timber Press release

VD sammanfattade 2017/18
VD Peter Nilsson presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret 2017/18. VDs presentation kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017/2018.

Vinstdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 0,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017/18. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj och utbetalning sker den 15 maj.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Michael Bertorp. Till revisor valdes Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara huvudansvarig.

Arvoden
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2019 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 10 prisbasbelopp till styrelseordföranden samt 3,5 prisbasbelopp till övriga ledamöter. Ersättningar utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Vidare beslutades om att arvode till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten ska utgå med 2 500 kronor per sammanträde. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
För att underlätta vid eventuella företagsförvärv beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 34 000 000 aktier. Detta motsvarar ca 10 % av aktiekapitalet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen i sin helhet framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson (+46 70 315 09 27) eller av bolagets finanschef Anders Marklund (+46 70 284 47 96).
 
Mörlunda 2019-05-08

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen
 
Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/