Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 september 2017 - 31 december 2018 för Bergs Timber AB (publ)

13:00 / 27 February 2019 Bergs Timber Press release

· Året har präglats av förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien som slutfördes i maj 2018. De förvärvade bolagen är nu helt integrerade i Bergs Timber.

  • Räkenskapsåret har ändrats från 1 september-31 augusti till kalenderår. Det senaste räkenskapsåret har därmed förlängts till den 31 december 2018 och omfattar 16 månader. De förvärvade bolagen är inkluderade från den 15 maj 2018, vilket har påverkan vid jämförelser med tidigare perioder.
  • Rörelseresultatet för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2017-31 december 2018 uppgick till 229 (55) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 (3,3) procent. Justerat för kostnader i samband med förvärvet, uppgick rörelse- resultatet till 236 Mkr.
  • Resultat efter skatt för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2017-31 december 2018 uppgick till 188 (38) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,75 (0,22) kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för 16 månaders-perioden uppgick till 236 Mkr och investeringarna till 173 Mkr.
  • Rörelseresultatet för de sista fyra månaderna av räkenskapsåret, 1 september-31 december 2018, uppgick till 70 (18) Mkr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 0,10 (0,05) kronor per aktie. Föreslagen utdelning motsvarar 34 Mkr.
  • Sågverksamheten i Broakulla i Sverige och Savi i Estland kommer att stängas under 2019 och ge en beräknad positiv effekt på rörelseresultatet om 20-25 Mkr per år.

Vd-kommentar

2018 ligger bakom oss och det nya Bergs Timber tar form. De företag som vi förvärvade från Norvik under 2018 är nu helt integrerade i Bergs Timber. Efter förvärvet har Bergs Timber en bättre riskallokering med produktion i både SEK och EUR samt en ökad andel förädlade produkter.

Efter förvärvet har vi utvärderat våra olika bolag och enheter. Vi har beslutat att investera i vår hamn i England och vår distributionsverksamhet. Vårt lettiska träbearbetningsföretag Byko Lat har en bra position på sina nuvarande marknader och vi har identifierat nya marknader för ytterligare expansion, inte minst den svenska.

Bergs Timber har idag meddelat att två av våra sågverk, Broakulla i Sverige och Savi i Estland, kommer att stängas under 2019. Kostnads-besparingar i samband med nedläggningen av dessa två anläggningar kommer att ge en beräknad årlig resultatförbättring om 20-25 miljoner kronor. Vi har också bestämt oss för att utveckla Broakulla till en anläggning för vidareförädling av träprodukter.

Under 2018 investerades ca 200 miljoner kronor i våra olika enheter. Den enskilt största investeringen var på vårt sågverk i Lettland, Vika Wood, där en sorteringsanläggning för trä installerades. Vi har också arbetat hårt med ett antal program som syftar till att öka vår produktivitet och vårt kunderbjudande.

2018 har generellt varit ett bra år för sågverks-industrin. Bergs Timber redovisade sitt bästa rörelseresultat någonsin på 229 miljoner kronor för det förlängda räkenskapsåret och alla enheter var lönsamma. Vi är nöjda med våra prestationer men kan samtidigt se en potential för ytterligare förbättringar i vår verksamhet.

Med den nya utvidgade koncernstrukturen och förbättrad finansiell situation, ser vi potentialen och möjligheten att fortsätta vår tillväxt med nya förvärv.

Storbritannien är en mycket viktig marknad för Bergs Timber och vi har följt Brexit-förhandlingarna noggrant. Det är fortfarande oklart vad som kommer hända till slut. Vi har förberett oss för olika scenarier och upplever att vi har en bra position med vår egen hamn och distribution. Till detta skall läggas att efterfrågan från marknaden i Storbritannien är fortsatt god.

Under andra halvåret 2018 sjönk priserna i USA, Egypten och Kina. Delvis var detta oväntat eftersom trävarulagren var relativt låga. Under vintern har sågverk i Kanada meddelat produktionsnedskärningar och vi kan nu se att priserna justeras uppåt igen på dessa marknader.

Framtidsutsikter
Marknaden för sågade trävaror och vidareförädlade produkter är fortsatt i balans, även om priserna har minskat med 3-5 procent från de högsta nivåerna som uppnåddes hösten 2018. Tillgången på råvaror är bra hos alla våra produktionsenheter med mindre till måttliga prisreduktioner som förväntas under våren och sommaren. Efterfrågan på våra biprodukter är fortfarande gynnsam och vi har uppnått vissa prishöjningar för första halvåret 2019.

Med tanke på den lite mer osäkra utvecklingen för den allmänna ekonomin och de fortfarande okända effekterna från Brexit är det svårt att ge långsiktiga bedömningar av marknadsutvecklingen. Samtidigt har 2019 börjat på ett tämligen bra sätt för vår bransch.

Peter Nilsson
Vd och koncernchef

Nettoomsättning och rörelseresultat
Nettosättningen för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2017 - 31 december 2018 (16 månader) uppgick till 3 031 (1 659) Mkr. Ökningen på 1 372 Mkr förklaras av nettoomsättningen för de förvärvade bolagen, som ingår från och med den 15 maj 2018, med 1 158 mkr och nettoomsättningen för jämförbara enheter som ökade med 214 Mkr, främst till följd av högre försäljningspriser för sågade trävaror och biprodukter.

Rörelseresultatet förbättrades till 229 (55) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 (3,3) procent. De förvärvade bolagen bidrog med 78 Mkr. Det förbättrade rörelseresultatet för de jämförbara enheterna uppgick till 96 Mkr och förklaras främst av högre försäljningspriser för sågade trävaror och biprodukter men även av bra produktmix. Råvarupriserna ökade under perioden och hade negativ påverkan på rörelseresultatet. Justerat för kostnader i samband med förvärvet på 7 Mkr, uppgick rörelseresultatet till 236 Mkr.

Försäljningsvolymen av sågade trävaror för perioden 1 september 2017 - 31 december 2018 för de svenska sågverken uppgick till 661 000 kubikmeter, en ökning med 13 000 kubikmeter jämfört med motsvarande period 2016/17. Försäljningsvolymen för de baltiska sågverken från förvärvstidpunkten 15 maj uppgick till 239 000 kubikmeter. Produktionen av sågade trävaror för perioden 1 september 2017 - 31 december 2018 för de svenska sågverken uppgick till 663 000, en ökning med 27 000 kubikmeter jämfört med motsvarande period 2016/2017. Ökningen förklaras av förvärvet av sågverket i Vimmerby som ingår från och med den 9 januari 2017. Produktionen för de baltiska sågverken från den 15 maj uppgick till 233 000 kubikmeter.

Nettoomsättningen för de sista fyra månaderna av räkenskapsåret, 1 september-31 december 2018, uppgick till 993 (415) Mkr och rörelseresultatet till 70 (18) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (4,3) procent. Ökningen av nettoomsättningen och rörelseresultatet är i sin helhet hänförlig till de förvärvade bolagen samt högre försäljningspriser.

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden 1 september 2017 - 31 december 2018 uppgick till 236 Mkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 173 Mkr. Investeringarna avser till största delen ett nytt justerverk i Vika Wood, ny biobränslepanna i Mörlunda samt moderniseringen av såglinjen i Vimmerby. Koncernens investeringar i dotterbolag beskrivs under rubriken förvärv.

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick den 31 december 2018 till 580 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,55. Den finansiella nettoskulden per den 31 augusti 2017 uppgick till 122 Mkr. Ökningen av koncernens finansiella nettoskuld är i sin helhet hänförlig till det genomförda förvärvet.

Koncernens huvudsakliga finansiering består av en kreditfacilitet som totalt omfattar 365 Mkr. Faciliteten innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 220 Mkr, ett periodlån om 120 Mkr och en bankgarantiram om 25 Mkr. Faciliteten löper till den 31 maj 2019. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 20 Mkr. Faciliteten innehåller ett antal covenanter med en första uppföljning den 31 december 2018. Alla covenanter var uppfyllda per den 31 december 2018.

Utöver ovanstående facilitet har moderbolaget upptagit lån via två säljarreverser från Norvik hf om totalt 170 Mkr. Dessa reverser skall amorteras med 100 Mkr den 30 juni 2019 och 70 Mkr den 30 juni 2020. I de förvärvade bolagen finns lokal finansiering.

Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 340 Mkr, varav outnyttjade checkkrediter uppgick till 230 Mkr. Därutöver fanns beviljade outnyttjade garantiramar på 24 Mkr.

Förhandlingar med banker och kreditinstitut avseende refinansiering av utestående lån och faciliteter pågår. Avtal förväntas vara klara under april 2019.

Koncernens finansnetto för perioden 1 september 2017 - 31 december 2018 uppgick till -15 Mkr.

Skatt
Redovisad skatt för perioden 1 september 2017 - 31 december 2018 uppgick till -26 Mkr. Den effektiva skattesatsen var 12 procent och är lägre än den svenska företagsskattesatsen. I Lettland och Estland utgår ingen inkomstskatt på vinster som återinvesteras i bolaget. Skatt redovisas och betalas när utdelning till aktieägarna sker. Ingen skatt för vinsterna i de baltiska bolagen har redovisats under perioden. Vidare har koncernen utnyttjat skattemässiga underskottsavdrag där skatten hänförlig till dessa inte redovisats som en uppskjuten skattefordran.

Förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och Storbritannien
Den 15 maj slutfördes förvärvet av Norvik hs's verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Förvärvet består av samtliga aktier i Aktsiaselts Laesti och Aktiaselts EWP i Estland, som driver två sågverk, SIA Vika Wood som driver ett sågverk i Lettland, BYKO-LAT SIA, bedriver vidareförädlingsverksamhet i Lettland samt Continental Wood Limited som bedriver distributions- och hamnverksamhet i England. Samtliga bolag benämns nedan som målbolagen.

Förvärvet har betalats dels genom 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber, dels med 270 Mkr som kontant betalning. Den kontanta betalningen har erlagts med 100 Mkr i samband med slutförandet av förvärvet den 15 maj 2018, varefter återstår betalningar av köpeskillingen den 30 juni 2019 med 100 Mkr och den 30 juni 2020 med 70 Mkr. Vidare ingår i villkoren en möjlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken kan uppgå till högst 40 Mkr baserat på resultatutfallet för perioderna 2018, 2019 och 2020. Tilläggsköpeskillingen bedöms få fullt utfall och har i förvärvsanalysen diskonterats med en räntesats om 5 procent, vilket motsvarar riskfri ränta med påslag för branschspecifik riskpremie. Baserat på en börskurs på transaktionsdagen den 15 maj om 2,85 kr/aktie för Bergs Timber och valutakurser samma dag, uppgår den överförda ersättningen/förvärvspriset till 788 Mkr före förvärvsrelaterade kostnader.

Förvärvsmetoden har tillämpats för redovisning av förvärvet. En förvärvsanalys har gjorts och framgår av tabellen nedan. Jämfört med den preliminära förvärvsanalysen har immateriella tillgångar om 14 Mkr identifierats i form av varumärke och kundrelationer.

Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgick till 14 Mkr, varav 7 Mkr avser transaktionskostnader och har belastat räkenskapsårets resultat medan 7 Mkr avser emissionskostnader som redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaden ingår i raden övriga externa kostnader.

De förvärvade bolagen ingår i koncernredovisningen från den 15 maj 2018 och har bidragit med 1 158 Mkr i nettoomsättning och med 78 Mkr i rörelseresultat.

Proformaredovisning
De förvärvade bolagen är fullt ut konsoliderade i räkenskaperna från den 15 maj 2018. Från och med 2019 kommer bolagets räkenskapsår att sammanfalla med kalenderåret. För att möjliggöra jämförelse med de rapportperioder som kommer att var tillämpliga under 2019, har proforma information per kalenderkvartal och januari-december 2018 tagits fram och framgår i tabellen nedan. Proformaredovisningen har ställts samman utifrån både reviderade och icke reviderade räkenskaper och syftet är endast att illustrera den hypotetiska påverkan förvärvet skulle ha haft på resultaträkningen. För pro forma perioderna antas att förvärvet skedde i början av respektive period.

Även information för de segment som kommer att redovisas från och med 2019 framgår av tabellen. Segmenten är Sågverk (sågverk, inklusive integrerad hyvling, i Bergs Timber Production, Vika Wood och Laesti) samt Vidareförädling (Byko-Lat och Bitus). Övrigt avser distributionsaffären i Storbritannien, koncerngemensamt och elimineringar.

Säsongsvariationer
Bergs Timbers verksamhet uppvisar säsongsvariationer. Efterfrågan på sågade trävaror är normalt högre under perioderna mars-juni och september-november. Försäljningsvolymerna under vinter- och sommarmånaderna är normalt lägre. Efterfrågan på förädlade trävaror till byggsektorn är normalt högre under maj-oktober. Produktionsvolymen i sågverken är lägre i juli och augusti till följd av semestrar och underhållsarbeten.

Framtidsutsikter
Med tanke på den lite mer osäkra utvecklingen för den allmänna ekonomin och de fortfarande okända effekterna från Brexit är det svårt att ge långsiktiga bedömningar av marknadsutvecklingen. Samtidigt har 2019 börjat på ett tämligen bra sätt för vår bransch.

Utdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman den 8 maj 2019 beslutar om en utdelning på 0,10 kronor per aktie. Utdelningen för föregående räkenskapsår uppgick till 0,05 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår till 34 Mkr. Justerat resultat per aktie, beräknat på utestående aktier vid utgången av året istället för genomsnittligt antal aktier, uppgick till 0,55 kronor.

Noter

Redovisningsprinciper
Föreliggande bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Från räkenskapsåret 2017/18 tillämpar koncernen säkringsredovisning enligt IAS 39 avseende redovisning av finansiella instrument. Övriga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i rapporten.

Koncernen kommer tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument från 1 januari 2019. Denna standard ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden innehåller ändrade krav på redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning och säkringsredovisning. IFRS 9 kategoriserar finansiella tillgångar på ett annat sätt: värderade till upplupet anskaffningsvärde, till verkligt värde via övrigt totalresultat eller till verkligt värde via resultaträkningen. För finansiella skulder baseras klassificeringen på kategorierna upplupet anskaffningsvärde och på verkligt värde via resultaträkningen. Koncernen har kommit fram till att IFRS 9 inte kommer ge några effekter på resultaträkningen eller balansräkningen, med nuvarande typer av transaktioner eller förväntade sådana i framtiden. Några förändringar i jämförelseperioder är således inte aktuellt.

Koncernen tillämpar från om med den 1 januari 2019 IFRS 15 Intäktsredovisning och dess förtydliganden. Den nya standarden ersatte de nuvarande IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Den nya standarden specificerar hur och när intäkter redovisas. Standarden bygger på principen att intäkt redovisas när kontrollen över en vara eller tjänst övergår till kunden. Koncernen har gått igenom intäktsströmmarna och bedömt om och i så fall hur IFRS 15 påverkar när en intäkt ska redovisas och till vilket belopp. Genomgången visar att IFRS 15 inte har någon inverkan på gruppens redovisning såsom verksamheten bedrivs idag och med de kundavtal och leveransvillkor som används. Det kan inte dock uteslutas att detta behöver omvärderas i framtiden vid eventuella nya typer av affärer där varor och tjänster kombineras i avtal eller där annorlunda leveransvillkor, skyldigheter eller garantiklausuler förhandlas fram i kontrakt.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 innebär en betydande förändring i framför allt leasetagarens redovisning. IFRS 16 föreskriver att leasetagaren ska redovisa en leasingskuld som återspeglar framtida betalningar samt en "right of use-" eller ROU-tillgång för i princip alla leasingavtal. Koncernen kommer tillämpa standarden från 1 januari 2019. När ett kontrakt tecknas ska koncernen enligt IFRS 16 bedöma om kontraktet är, eller delvis innebär, ett leasingavtal. Ett kontrakt är ett leasingavtal om kontraktet överför rätten att kontrollera användningen av en specifik tillgång för en viss tidsperiod i utbyte mot betalning. Förändringen av definitionen av leasingavtal påverkar inte koncernen på något väsentligt sätt. Koncernen har valt att använda den så kallade "modified retrospective approach" vilket innebär att jämförelsetal inte kommer att justeras utan fortsätter att rapporteras under IAS 17.

Effekten av införandet av IFRS 16 kommer att synas i balansräkningen från och med den 1 januari 2019. Vid övergången kommer leasingskulder att värderas till det aktuella värdet av kvarvarande leasingavgifter diskonterat till koncernens låneräntesats. ROU-tillgångar värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerad med eventuella förskotts- eller upplupna betalningar. Koncernen fördelar kontraktets ersättningsbelopp på de olika leasingdelarna och räknar av delar som inte avser leasing i den mån de går att identifiera. Koncernen har valt att inte redovisa ROU-tillgångar och leasingskulder för leasingavtal omfattande 12 månader eller mindre, eller leasingavtal för tillgångar av mindre värde. Koncernen har också valt att inte utnyttja kontrakt som slutar att gälla under 2019. Leasingavtal för lågt värderade tillgångar gäller huvudsakligen dator- och kontorsutrustning och annat av mindre värde. Koncernen redovisar leasingavgifter i anslutning till immateriella leasingavtal som en löpande operationell kostnad.

Den uppskattade effekten av införandet av IFRS 16 är att en leasingskuld på ungefär 13 Mkr kommer att redovisas. Kvoten rörelseresultat (IFRS)/operativt rörelseresultat förväntas bli något högre eftersom räntedelen i leasingavgifter kommer att redovisas som finansiella kostnader. Operativt EBITDA förväntas bli större eftersom både avskrivningarna och räntedelen kommer att redovisas nedanför EBITDA. Effekten på resultat per aktie (EPS) väntas inte bli väsentlig. Det operativa kassaflödet kommer att öka och kassaflödet från finansieringsverksamhet kommer att minska eftersom leasingavgifterna redovisas i kassaflödet från Finansieringsverksamhet, men inte inverka på det totala kassaflödet.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2017. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges

Segmentsredovisning
Bergs Timber har tidigare identifierat fem segment som följs upp löpande och som uppfyller kraven för att aggregeras och därmed har endast ett rörelsesegment redovisats. Efter förvärvet har en översyn av koncernens uppföljningsstruktur och därmed segmentsredovisning gjorts. Från och med 2019 kommer två segment att löpande redovisas och följas upp. Segmentet Sågverk (inklusive integrerad hyvling) består av fem sågverk i Sverige, Vika Wood i Lettland och Laesti i Estland. Segmentet Vidareförädling omfattar Byko-Lat i Lettland och Bitus i Sverige. Distributionsverksamheten i Storbritannien, koncerngemensamt och elimineringar kommer att rapporteras som Övrigt.

Förändrad redovisning av finansiella instrument
Från och med den 1 september 2017 tillämpar Bergs Timber säkringsredovisning för säkring av valutarisker enligt IAS 39. Övergången till säkringsredovisning gjordes för att anpassa redovisningen till att bättre avspegla koncernens riskhantering. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är identifierade som kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat till den del säkringarna uppfyller effektivitetskravet och de ackumulerade värdeförändringarna redovisas i säkringsreserven som ingår i eget kapital.

Effekten av säkringsredovisningen under räkenskapsåret är att redovisad nettoomsättning är 2 Mkr högre än om säkringsredovisning inte hade tillämpats.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Brexit och relaterade handelsstörningar
Bergs Timber är exponerad mot marknaden i Storbritannien med försäljning av sågade och vidareförädlade trävaror. Koncernen kan komma att bli negativt påverkad om Storbritannien lämnar EU utan avtal som säkerställer en smidig hantering av varor och att inga tulltariffer införs.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaterminskontrakt uppgår per den 31 december 2018 till 2 Mkr. Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställt enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.

Anläggningsvärden
Koncernen har under tidigare år redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på bolagets bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2016/17.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2016/17.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, rådgivningstjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Utöver förvärvet av Norviks enheter i Baltikum och Storbritannien har inga transaktioner ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.

Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2016/17.

Rapportperioder

-  Årsredovisning för 2017/18 15 april 2019
publiceras på bolagets
hemsida              
-  Delårsrapport för kvartal 1 8 maj 2019
2019   
-  Årsstämma 8 maj 2019
-  Delårsrapport för kvartal 2 2019 28 augusti 2019
-  Delårsrapport för kvartal 3 2019   31 oktober 2019
-  Bokslutskommuniké för 2019     5 februari 2020

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Undertecknad försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda, 27 februari 2019

_________________________

Peter Nilsson, verkställande direktör

Press- och analytikerkonferens

Med anledning av offentliggörandet av bokslutskommunikén, kommer en press- och analytikerkonferens att hållas per telefon onsdagen den 27 februari kl 15.00. Bokslutskommunikén kommer att presenteras av Peter Nilsson, VD och koncernchef, och Anders Marklund, finanschef.

Sverige:                             +46 8 566 426 51   PIN: 23444940#
                 
Storbritannien: +44 3333 000 804 PIN: 23444940#

Ytterligare information avseende bokslutskommunikén kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2019 klockan 13.00. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se

Bergs Timber AB (publ), organisationsnummer: 556052-2798, Bergs Väg 13
570 84 Mörlunda, Tel:+46 10 19 98 500

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/