Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ) 1 januari 2019 - 30 september 2019

13:00 / 30 October 2019 Bergs Timber Press release

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september)
 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 721 (805) Mkr. Minskningen förklaras av lägre försäljningsvolymer och priser för sågverken.

 • Rörelseresultatet uppgick till 2 (66) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,3 (8,2) procent. Justerat för intäkt från omvärdering av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Norviks verksamheter och engångskostnader i England, uppgick rörelseresultatet till -8 Mkr.

 • Resultatet efter skatt var -3 (58) Mkr. Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 (0,17) kronor.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 (87) Mkr och investeringar i materiella anläggningstillgångar till 40 (24) Mkr.

Delårsperioden (1 januari-30 september)
 • Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 2 519 (1 883) Mkr. Ökningen förklaras av förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien som gjordes i maj 2018.

 • Rörelseresultatet uppgick till 100 (153) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,0 (8,1) procent. Justerat för intäkt från negativt övervärde och transaktions-kostnader relaterade till förvärvet av Fågelfors Hyvleri samt engångsposter i det tredje kvartalet, uppgick rörelseresultat uppgick till 79 Mkr.

 • Resultatet efter skatt var 77 (126) Mkr. Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,22 (0,53) kronor.

 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 145 (188) Mkr och investeringar i materiella anläggningstillgångar till 96 (130) Mkr.

   

Koncernens nyckeltal 2019 2018 2019 2018 2018/19
Belopp i Mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt-sep
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
Nettoomsättning 721 805 2 519 1 883 3 291
EBITDA 28 84 169 193 237
EBITDA-marginal, % 3,9 10,4 6,7 10,2 7,2
Rörelseresultat 2 66 100 153 149
Rörelsemarginal, % 0,3 8,2 4,0 8,1 4,5
           
Resultat per aktie, före -0,01 0,17 0,22 0,53 0,35
och efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, 3,30 3,03 3,30 3,03 3,30
kr

    
Not: De förvärvade verksamheterna från Norvik konsolideras från och med den 15 maj 2018 och Fågelfors Hyvleri från den 27 juni 2019, vilket har påverkan vid jämförelser med tidigare perioder.
VD-kommentar
Utmanande marknadsförhållanden
Trots en hög efterfrågan på trävaror har vi haft fortsatta prisnedgångar för sågade och hyvlade trävaror under det tredje kvartalet. Granbarkborreskadade skogar har fortsatt att påverka marknadsförhållandena. Höga avverkningsvolymer resulterar i fullt utnyttjande av sågverkskapaciteten med överutbud av trävaror som följd. Priset på skadat timmer i Centraleuropa är idag nära avverkningskostnaden och fokus är att ta ut skadade träd ur skogarna. Delar av Sverige är också påverkade av granbarkborren, särskilt i de sydöstra delarna, och merparten av avverkningarna är koncentrerade till de skadade skogarna. Vi är optimistiska att alla de aktiviteter som görs i Sverige kommer att minska skadorna och att vi därmed ska kunna undvika samma katastrof som i Centraleuropa.

Priserna har sjunkit för alla produkter och särskilt för de lägre kvaliteterna. Affärerna i Storbritannien har varit mycket utmanande med all osäkerhet i samband med Brexit. Marknaden i USA har återhämtat sig de senaste månaderna och priserna är högre idag än för 12 månader sedan. Delar av sågverksindustrin förlorar pengar idag. Det finns tecken på att produktionsvolymerna kommer att reduceras vilket kan komma att förbättra marknadsförhållandena.

Bergs Timbers utveckling
Marginalerna för våra svenska sågverk har blivit väsentligt lägre under det tredje kvartalet. Lagren är relativt höga och vi har, som tidigare meddelats, beslutat att minska produktionen under vintern. Priset på timmer har kommit ned och kommer under det fjärde kvartalet att delvis kompensera för de lägre försäljningspriserna.

Vårt estniska sågverk Savi har stängts under oktober. Det kvarvarande sågverket Sauga kommer från och med januari 2020 att integreras med vårt lettiska bolag Byko-Lat. Det kommer att ge kostnadsbesparingar och positiva marknads-synergier.

Vårt lettiska sågverk Vika Wood har en bättre råvarusituation än våra svenska sågverk och marginalerna är på en tillfredsställande nivå.

Byko-Lat, vår vidareförädlingsverksamhet i Lettland, har trots utmaningar på marknaden i Storbritannien lyckats uppvisa normala marginaler. Den nya husfabriken är nu redo att tas i bruk.

För vårt bolag i Storbritannien har det varit utmanande förhållanden under det senaste halvåret. Vi har gjort förändringar i bolaget som en förberedelse för att kunna öka volymerna i vår egen hamn. Vi har anställt en ny ledning för bolaget.Vi har också beslutat att sälja vårt egna fartyg för att istället chartra båtar. Förändringarna börjar nu komma på plats och vi har en stark position att möta marknaden och utveckla vårt koncept.

Fågelfors Hyvleri, som förvärvades under sommaren, är nu fullt integrerat. Produktionsvolymerna i den nya pelletsfabriken är enligt plan och vi räknar med att nå full kapacitet om ca 100 000 ton per år under 2020. Marknaden för träpellets är fortsatt god.

Fokusområden
Bergs Timber är, efter senaste årens expansion, i en konsolideringsfas och vi arbetar med ett antal projekt för att förbättra marginalerna och vår verksamhet.

 • Påbörja försäljning av dörrar, fönster, hus och trädgårdsprodukter på den svenska marknaden från vårt lettiska bolag Byko-Lat.
 • Utnyttja marknadssynergier mellan våra bolag.
 • Integrera vår estländska verksamhet med Byko-Lat.
 • Ta fram en strategi för våra svenska sågverk för att uppnå långsiktigt konkurrenskraftig kostnadsnivå.
 • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor
 • Företagsprofilering och marknads-kommunikation
Marknaden för trävaror kommer sannolikt att vara osäker och utmanande för en tid framöver. Bergs Timber har idag sex sågverk, hyvlerier, produktion av pellets, fönster, dörrar, hus och trädgårdsprodukter samt verksamhet inom logistik. Det ger oss ökad flexibilitet att hantera olika marknadsförhållanden.
    
  
Peter Nilsson
VD & Koncernchef
    
  
Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.
    
    
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2019 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/