Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bergs Timber

Bergs Timber

DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ) perioden 1 september 2017 - 31 maj 2018

15:30 / 5 July 2018 Bergs Timber Press release

Delårsperioden
(1 september 2017 - 31 maj 2018)

  • Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning på 1 200,1 Mnkr (910,1) vilket innebär en ökning med 32 %.
  • Rörelseresultatet blev 91,1 Mnkr (25,8). Resultatet efter skatt uppgår till 68,1 Mnkr (16,4), och resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgår till 0,38 kronor (0,10).
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt starkt och uppgår under delårsperioden till 75,9 Mnkr (25,4).
  

Tredje kvartalet
(1 mars 2018 - 31 maj 2018)

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 523,9 Mnkr (381,6) vilket innebär en ökning med 37 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 56,4 Mnkr (22,0) och resultatet efter skatt blev 42,8 Mnkr (16,1). Detta ger ett resultat per aktie, före och efter utspädning, på 0,21 kronor (0,09).
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57,2 Mnkr (14,5).  
  • Förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien har slutförts under perioden och ingår från 15 maj 2018 i resultat och omsättning.
  

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

VD-kommentar

Under kvartal tre har förvärvet av Norviks verksamhet i Baltikum och Storbritannien slutförts. Med detta så får Bergs Timber en kraftigt ökad vidareförädling och egen hamn med logistikverksamhet i England. Med förvärvet ökar vi även sågverksproduktionen. Efter det genomförda förvärvet beräknas nettoomsättningen för Bergs Timber uppgå till ca 3,2 miljarder räknat på årsbasis och antalet anställda är ca 1 000 personer. Det är en kraftig expansion och utmaning.

Marknaden för trävaror har fortsatt att förbättras under våren och vi ser en bra lönsamhetsutveckling. Under kvartalet så har vi en kraftig vinstökning för det "gamla Bergs Timber" och rörelsemarginalen är klart över 10 %. De nu förvärvade enheterna har på samma sätt en bra utveckling och resultaten är något bättre än förväntat. Den svenska delen gynnas av den relativt svaga utvecklingen för den svenska kronan. De förvärvade enheterna ingår från och med 15 maj och har under dessa två veckor bidragit med 92 Mnkr till koncernens nettoomsättning och med 7,4 Mnkr till rörelseresultatet.

Råvara och produktion
Den först blöta och sedan snörika vintern fick till följd att råvaruflödet bromsade. Våren och sommaren har varit betydligt gynnsammare och tillgången på timmerråvara är nu bra på samtliga våra enheter. Efterfrågan på skogsråvara ökar i takt med utbyggnad av massaindustrin och delvis nya produkter. Detta ger ökade råvarukostnader för trävaruindustrin. Samtidigt ökar priset för sågverkens så kallade biprodukter, flis och spån, vilket till viss del kompenserar för de ökade råvarukostnaderna.

Produktionstakten på våra sågverk har ökat i takt med förbättrade råvaruflöden. Vi har haft en bra produktionsutveckling för Mörlundasågen, likaså har den förvärvade anläggningen Vika Wood haft ett mycket bra produktionsutfall. Förbättringsarbetet på Gransjösågen löper som förväntat och vi ser klara förbättringar för anläggningen.

Marknad
Trots en rekordhög produktion av sågade trävaror så har vi en trävarumarknad i balans. Vi ser i dagsläget inga tecken på lageruppbyggnad och efterfrågan fortsätter att öka med 2-3 % på årsbasis. Efterfrågan i USA har varit mycket bra och trots en priskorrigering nedåt under juni är priserna kvar på rekordhög nivå. Osäkerheten kring effekterna av BREXIT kvarstår. Vi ser emellertid ingen avmattning för försäljning av våra produkter på den engelska marknaden.

Trots bostadsbehovet så minskar byggandet på den svenska marknaden. Mot bakgrund av den i övrigt starka efterfrågan och att nybyggnationen endast står för ca 20 % av träkonsumtionen i Sverige, så ser vi i dagsläget en marginell påverkan på trävarupriserna. Prisökningen för trävaror är jämfört med läget för ett år sedan ca 20 %. Marknaden för våra övriga förädlade produkter är fortsatt gynnsam och även för dessa har vi en bra prisutveckling.

Framtidsutsikter
Marknaden för samtliga våra produkter ser fortsatt stabil ut och priserna för våra produkter förväntas under hösten att stiga ytterligare något. Med ett förväntat bra kapacitetsutnyttjande så räknar vi med fortsatt goda marginaler i verksamheten.

Efter genomförda förvärv så har vi nu en höst med konsolidering av verksamheten. Det handlar främst om att forma organisation, rapportering och att lära känna de nya verksamheterna. Vi kommer samtidigt att genomföra en strategiöversyn för våra olika delar; sågverk, förädling och logistik. Fokus på arbetet är kring hur vi med en fortsatt decentraliserad organisation skall uppnå samordningsfördelar med den nu större volymen. Likaså att identifiera områden för satsningar och fortsatt tillväxt.

Peter Nilsson
VD/Koncernchef

Nettoomsättning och resultat för tredje kvartalet (1 mars 2018 - 31 maj 2018)
Bergs Timber uppnådde under tredje kvartalet en nettoomsättning om 523,9 Mnkr (381,6). Ökningen av nettoomsättningen beror på att de genomförda förvärven ingår från den 15 maj samt att priserna på sågade trävaror och biprodukter är högre än föregående år. För kvartalet bidrar de förvärvade enheterna i Baltikum och England med ca 92 Mnkr till koncernens nettoomsättning.

Rörelseresultatet har förbättrats och uppgår till 56,4 Mnkr (22,0). Kvartalets resultat har belastats negativt med 4,3 Mnkr avseende transaktionskostnader kopplade till förvärvet. Samtidigt bidrar de förvärvade enheterna med 7,5 Mnkr i positivt rörelseresultat. För jämförbara enheter är det främst förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen. Samtliga marknader som koncernen levererar till uppvisar stigande priser på de produktsortiment som koncernen levererar. Även priserna på biprodukter är högre än motsvarande period föregående år. Priset på sågtimmer har fortsatt att öka under kvartalet och påverkar resultatet negativt. Föregående år påverkades rörelseresultatet positivt med 1,7 Mnkr i orealiserade valutakursdifferenser.

Produktionen av sågade trävaror uppgick i den svenska verksamheten till 135 000 m3sv vilket är i nivå med föregående år. Produktionen påverkades negativt av svåra väderförhållanden under första delen av mars månad vilket innebar problem med transporter av råvara från skog till sågverk. Från och med mitten av mars har produktionen varit stabil.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2017 - 31 maj 2018)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 1 200,1 Mnkr (910,1). Den ökade nettoomsättningen beror på genomförda förvärv samt förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter. De förvärvade enheterna i Baltikum och England ingår från och med den 15 maj i koncernens nettoomsättning samtidigt som sågverket i Vimmerby ingår under hela delårsperioden. Leveransvolymerna från jämförbara enheter är i nivå med föregående år.

Rörelseresultatet är förbättrat och uppgår till 91,1 Mnkr (25,8). Årets resultat har belastats negativt med 5,7 Mnkr avseende transaktionskostnader kopplade till förvärvet av verksamheter från Norvik hf, samtidigt som de förvärvade bolagen bidragit med 7,5 Mnkr i positivt rörelseresultat för perioden 15 till 31 maj. Den förbättrade resultatnivån beror främst på förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter samt en god produktmix inom koncernen. Priserna på råvaran har ökat under delårsperioden vilket har en negativ resultatpåverkan. Avskrivningarna är för jämförbara enheter lägre än föregående år. Detta beror dels på att maskinell utrustning blivit fullt avskriven och dels på att avskrivningstiden för maskinell utrustning vid sågverket i Mörlunda anpassats till beräknad återstående ekonomisk livslängd. Förändringarna har gjorts efter individuell genomgång som görs löpande. Föregående år påverkades resultatet negativt med 2,1 Mnkr i orealiserade valutakursdifferenser och transaktionskostnader.

Produktionen av sågade trävaror uppgick i den svenska verksamheten till 400 000 m3sv vilket är en ökning med 38 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverket i Vimmerby som ingår i koncernen från den 9 januari 2017. Produktionen har under vintern påverkats negativt av svåra väderförhållanden som medfört problem att transportera timmer från skog till sågverk.

Finansiering
Koncernens huvudsakliga finansiering består av en kreditfacilitet som totalt omfattar 364,8 Mnkr. Faciliteten innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 220 Mnkr, bankgarantiram om 25 Mnkr samt periodlån om 119,8 Mnkr. Faciliteten löper till 2019-05-31. Faciliteten innehåller finansiella kovenanter med en första uppföljning den 31 december 2018. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 19,8 Mnkr. Utöver ovanstående facilitet har moderbolaget upptagit lån via två säljarreverser från Norvik hf om totalt 170 Mnkr: Dessa reverser skall amorteras med 100 Mnkr 2019-06-30 och 70 Mnkr per 2020-06-30. I de förvärvade bolagen finns olika lokala finansiärer. Total nettoskuld för koncernen uppgår per 2018-05-31 till 579,0 Mnkr (196,0). Den totala nettoskulden i de förvärvade bolagen uppgår per 2018-05-31 till 199,6 Mnkr. Ökningen av koncernens nettoskuld är i sin helhet hänförligt till det genomförda förvärvet. Under hösten 2018 kommer koncernen att genomföra en översyn av det totala finansieringsupplägget.

Tillgängliga medel och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgår till 75,9 Mnkr (25,4). Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgår till 251,6 Mnkr (112,1), varav outnyttjade checkkrediter uppgår till 236,7 Mnkr (100,6). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 35,6 Mnkr (15,5). Soliditeten uppgår till 47,7 (49,1) procent. Räntekostnaden för delårsperioden är lägre jämfört med föregående år vilket beror på lägre räntenivåer. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten har bidragit till ett lägre utnyttjande av koncernens checkkrediter.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgår till 44,8 Mnkr (22,5). Investeringarna avser till största delen den pågående investeringen i ny biobränslepanna i Mörlunda samt moderniseringen av såglinjen i Vimmerby. Koncernens investeringar i dotterbolag beskrivs under rubriken förvärv.

Förvärv av Norvik hf:s verksamhet i Baltikum och Storbritannien
Den 15 maj slutfördes förvärvet av Norvik hs's verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Förvärvet består av samtliga aktier i Aktsiaselts Laesti och Aktiaselts EWP i Estland, som driver två sågverk, SIA Vika Wood som driver ett sågverk i Lettland, BYKO-LAT SIA, bedriver vidareförädlingsverksamhet i Lettland samt Continental Wood Limited som bedriver distributions- och hamnverksamhet i England. Samtliga bolag benämns nedan som målbolagen.

Förvärvet har betalats dels genom 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber, dels med 270 Mnkr som kontant betalning. Den kontanta betalningen har erlagts med 100 Mnkr i samband med slutförandet av förvärvet den 15 maj 2018, varefter återstår betalningar den 30 juni 2019 med 100 Mnkr och den 30 juni 2020 med 70 Mnkr. Vidare ingår i villkoren en möjlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken kan uppgå till högst 40 Mnkr baserat på resultatutfallet för perioderna 2018, 2019 och 2020. Tilläggsköpeskillingen bedöms få fullt utfall och har i förvärvsanalysen diskonterats med en räntesats om 5 % vilket motsvarar riskfri ränta med påslag för branschspecifik riskpremie. Baserat på en börskurs på transaktionsdagen den 15 maj, 2,85 kr/aktie för Bergs Timber, och valutakurser per 15 maj uppgår den överförda ersättningen/förvärvspriset till 788 Mnkr före förvärvsrelaterade kostnader.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Moderbolaget har under delårsperioden slutfört förvärvet av Norvik hf:s verksamheter i Baltikum och Storbritannien. Med anledning av förvärvet hölls en extra bolagsstämma den 14 maj vilken beslutades om nyemission av 170 000 000 aktier. Vid den extra bolagsstämman beslutades också om förändringar i styrelsens sammansättning och Michael Bertorp valdes till ny ordförande för styrelsen.
Vid årsstämman för bolaget 2018-01-25 beslutades om förändring av räkenskapsår. Beslutet innebär att räkenskapsåret kommer att sammanfalla med kalenderåret. Enligt beslutet kommer innevarande räkenskapsår att förlängas och omfatta perioden 2017-09-01 - 2018-12-31. Kommande rapportperioder har anpassats efter förslaget.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Från räkenskapsåret 2017/18 tillämpar koncernen säkringsredovisning enligt IAS 39 avseende redovisning av finansiella instrument. Övriga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Angående införandet av IFRS 9, "Financial Instruments" och IFRS 15,"Redovisning av intäkter" och IFRS 16, "Leasing" har koncernens arbete med att utreda effekterna inte kommit längre än jämfört med tidpunkten för publiceringen av årsredovisningen för 2016-17. Arbetet med att utreda effekterna kommer att avslutas under hösten 2018.

Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2017. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges

Segmentsredovisning
Bergs Timber har tidigare identifierat fem segment som följs upp löpande och som uppfyller kraven för att aggregeras och därmed har endast ett rörelsesegment redovisats. Efter förvärvet pågår en översyn av koncernens uppföljningsstruktur och därmed segmentsredovisning. Under delårsperioden har ingen ny segmentsuppdelning gjorts varför verksamheten i denna rapport redovisas som ett segment.

Förändrad redovisning av finansiella instrument
Från och med den 1 september 2017 tillämpar Bergs Timber säkringsredovisning för säkring av valutarisker enligt IAS 39. Övergången till säkringsredovisning görs för att anpassa redovisning till att bättre avspegla koncernens riskhantering. Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är identifierade som kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat till den del säkringarna uppfyller effektivitetskravet och de ackumulerade värdeförändringarna redovisas i säkringsreserven som ingår i eget kapital.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling

Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.

Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaterminskontrakt uppgår per 2018-05-31 till - 5,2 Mnkr. Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställd enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge.

Anläggningsvärden
Koncernen har under tidigare år redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2016/17.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2016/17. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, rådgivningstjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Utöver förvärvet av Norviks enheter i Baltikum och Storbritannien har inga transaktioner ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat.
Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2016/17.

Rapportperioder
- Delårsrapport september-augusti, den 4 oktober 2018.
- Bokslutskommuniké september-december 2017/18, den 14 februari 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 5 juli 2018

Peter Nilsson, verkställande direktör

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2018 klockan 15.30. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.Bergstimber.se

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 - 19 98 500.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/